25/07/2022

Business Analisten – Interoperability (K05438)

Brussels

4 months

English French Dutch
608€ - 760€ /day

01/08/2022 - 01/12/2022

Brussels, Belgium

Sign in to apply

Description

Om de Belgische Staat op het vereiste niveau te brengen is een nationale analyse nodig in het kader van de interoperabiliteit van alle betrokken systemen binnen de domeinen justitie en binnenlandse zaken. De Algemene Directie van de Dienst Vreemdelingenzaken zal hierbij in eerste instantie als sponsor optreden en het thema asiel & migratie zal zodoende als eerste aan bod zal komen.

In lijn met de twee verordeningen (2019/817 en 2019/818) tot vaststelling van een kader voor de interoperabiliteit van de Europese informatiesystemen op het gebied van justitie en binnenlandse zaken, die van toepassing zijn op de verschillende Europese informatiesystemen (EU-informatiesystemen) die door de nationale autoriteiten worden gebruikt op het gebied van veiligheidsbeheer grenzen en migratiestromen, visumbehandeling en asiel, zoekt de FOD Binnenlandse Zaken expertise voor de uitvoering van een verkennende studie ter ondersteuning van de belanghebbenden die te maken krijgen met de regelgevende en technische richtsnoeren voor interoperabiliteit.

Deze expertise dient te worden verleend in de vorm van een opdracht van 4 maanden uitgevoerd door 3 analisten met de volgende doelstellingen:
– In kaart brengen van de betrokken actoren 
– Een samenvattende analyse van de Europese regelgevende en technische documentatie
– een maturiteitsanalyse van de reeds verrichte werkzaamheden en de macro-effecten van de interoperabiliteitsmodules (ESP, MID, CIR, CRRS, SBMS) op verschillende perimeters
– Modellering van use cases die de zakelijke en functionele gevolgen van interoperabiliteit introduceren. 

Deze 3 analisten moet elke individueel over volgende noodzakelijke en vereiste kennis en vaardigheden beschikken. Profielen zonder ervaring in deze materie worden niet in overweging genomen:

– Grondige kennis van de Belgische nationale domeinen Justitie en Binnenlandse Zaken en hun verhoudingen met de corresponderende Europese beleidsdomeinen
– Ruime ervaring met de ondersteuning van nationale actoren en EU-instellingen (Commissie en uitvoerende agentschappen) op het gebied van justitie en binnenlandse zaken 
– Kennis van de Europese verordeningen ETIAS (2018/1240), EES (2017/2226), ECRIS-TCN (2019/816), VIS (2008/767 en 2021/1134), SIS (2018/1860, 2018/1861 en 2018/1862), Eurodac (2013/603) en Interoperabiliteit (2019/817 en 2019/818) en alle daaropvolgende van kracht zijnde teksten
– Ruime ervaring met het ontwerpen en ontwikkelen van een interoperability framework voor complexe informatie- en databanksystemen ter uitvoering van bovengenoemde verordeningen, zowel op Europees niveau als op het niveau van de lidstaten.
– Ruime ervaring in het ondersteunen van lidstaten bij de naleving van EU-regelgeving op het gebied van justitie en binnenlandse zaken
– Expertise in het vertalen van (nieuwe of bestaande) regelgeving naar passende digitale eisen (functioneel en niet-functioneel))

Roles

Business analisten - interoperability - Confirmed

Languages

English - Active knowledge

French - Native

Dutch - Active knowledge

Skills

VIS/EES/ETIAS/SIS/EURODAC - Beginner

Business Analyse - Confirmed

Interoperability - Beginner

BPMN - Confirmed

Functionele - Confirmed