30/11/2022

Service Delivery Manager

FOD Financiën - SPF Finances

13 months

Dutch French English
900€ - 1000€ /day

15/01/2023 - 28/02/2024

Brussels, Belgium

Sign in to apply

Description

De FOD Financiënstaat in voor de correcte en rechtvaardige inning van belastingen, accijnzen en andere taksen in België. Daarbovenop zorgt hij ervoor dat al dat geld op de juiste plaatsen terechtkomt. Daardoor kan iedereen in ons land genieten van goede infrastructuur, sociale voorzieningen en zo veel meer. Zo werken de meer dan 20.000 medewerkers van de FOD Financiën elke dag niet alleen aan hun persoonlijk welzijn, maar aan dat van heel de samenleving. De waarden van de federale overheid vormen de kern van onze missies. Ze zijn de dagelijkse leidraad van elke ambtenaar en zijn van toepassing op alle federale overheidsdiensten: samenwerking, een klantgerichte werking, respectvol omgaan met mensen en middelen en verantwoordelijkheid opnemen.

Maar de FOD Financiën is zoveel meer dan belastingen.

 • de grootste overheidsdienst en een van de grootste werkgevers van het land;
 • een organisatie met ontelbaar veel functies en competenties in allerlei vakgebieden;
 • een organisatie met vier kernwaarden: gedreven, correct, integer en dienstbaar;
 • carrièremogelijkheden: promoties, bevorderingen, interne mobiliteit …;
 • een werkgever die je de mogelijkheid geeft je kennis en competenties te ontwikkelen met generieke en technische opleidingen.

 

De stafdienst ICT verschaft een informatiesysteem aan de lijndiensten dat hen in staat stelt hun strategische doelstellingen te verwezenlijken. Voor het behalen van deze doelstellingen stelt de business vereisten aan het informatiesysteem volgens een aantal criteria: doelmatigheid, efficiëntie, vertrouwelijkheid, integriteit, beschikbaarheid, conformiteit en betrouwbaarheid.

De Stafdienst ICT verzekert een doelmatige ICT-ondersteuning voor alle diensten van de FOD Financiën. Dit omvat : 

 • het verwerven en het verzekeren van de beschikbaarheid van infrastructuur, gaande van bureauticamaterieel en randapparatuur over telecommunicatie tot en met serverplatformen; 
 • het verwerven en beschikbaar stellen van aangepaste software, gaande van typische bureauticatoepassingen over generieke software tot en met ontwikkeling van specifieke bedrijfstoepassingen; 
 • het definiëren, uitbouwen en respecteren van de ICT-standaarden en fundamenten.

Binnen de Stafdienst ICT ondersteunt de afdeling Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen  (ICT-AAD&A) de overeenkomstige ICT-noden van de Douane en Accijnzen.

 

Meer specifiek bestaat er een cel Logistiek en Detectie die vanuit de Stafdienst ICT-AAD&A  ondersteuning geeft aan hetNationaal Expertisecentrum Douane en Accijnzen
(CNECDA), dit is een dienst van de Administrateur-generaal van de Douane en Accijnzen om alle diensten van de AAD&A, in overeenstemming met de beleidsvisie en controlestrategie, beter in hun materiële behoeften te kunnen voorzien en met specifieke technische expertise te kunnen ondersteunen. Voor de goede organisatie en het beheer van de competenties is het CNECDA in verschillende  disciplines opgedeeld, namelijk ‘ICT’, ‘Artificiële Intelligentie-Detectie-Observatie’, ‘Bescherming-Veiligheid-Klein materiaal’, ‘Communicatie’, ‘Fleet’,  ‘Maritiem Informatiekruispunt’, ‘Megascan’, ‘Controle Openbare Weg & Bewaking’ en ‘Labo’, etc…

Je zal binnen de Stafdienst ICT als Service Delivery Managerverantwoordelijk zijn op het vlak van ICT voor verschillende projecten van de Algemene Administratie Douane en Accijnzen (AADA).

Je werkt hiervoor nauw samen met zowel het Nationaal Expertisecentrum Douane en Accijnzen (CNECDA) als met de interne diensten van de stafdienst ICT en de stafdienst Budget & Beheer.

Je zal tewerkgesteld worden in de cellen ICT-AADA Logistiek en Detectie.

Taken

 • Je bouwt de nodige technische expertise op, samen met het team, in de onderstaande niet limitatieve lijst van specifieke technische domeinen, ook services genoemd :
 • Communicatiemiddelen (GSM/GPRS, Tetra radio, Walkie-Talkie, Half-duplex portofoon, Track/Trace, …)
 • Artificiële Intelligentie
 • Detectiemiddelen
 • Observatiemiddelen
 • Scanningsystemen (vaste en mobiele in lucht)havens, Megaports (zeehavens)
 • Controlesystemen openbare weg ( TACHO, ANPR, inrichting bureelvoertuig zoals scanner/printer, betaalterminal, …)
 • Specifieke software en hardware voor de AADA
 • Specifieke (fiber)netwerken
 • Ondersteuning Labo AADA
 • Ondersteuning Maritiem Informatie Kruispunt en Kustwachtcentrale

 

 • Je onderhandelt over de dienstverleningsniveaus (‘Service Levels’) en definieert deze in overleg met de klant in SLA’s (Service Level Agreements).
 • Je volgt de kwaliteit op van deze geleverde services om deze te optimaliseren en af te stemmen op de noden van de klant.
 • Je verzekert dat de toekomstige ICT-noden van de services, tijdig overwogen, gepland en geïmplementeerd worden in samenspraak met CNECDA.
 • Je geeft de nodige ondersteuning bij het proces van openbare aanbestedingen van materieel en diensten in de diverse services. Je komt tussen bij het opstellen van de technische specificaties van bestekken en neemt deel aan evaluatiecommissies.
 • Je voert samen met de projectleider van CNECDA de projectcoördinatie uit voor de realisatie van nieuwe services, dit in samenspraak met AADA, de interne diensten van de Stafdienst ICT en eventuele externe partijen zoals firma’s en andere overheidsdiensten.
 • Je optimaliseert de capaciteit van de ICT-infrastructuur om een kostenefficiënt en aangehouden niveau van beschikbaarheid te realiseren.
 • Je zoekt bij noodgevallen naar oplossingen en verzekert dat de ICT-services hersteld worden binnen de overeengekomen tijdspanne. Zo wordt de continuïteit van de werking van de AADA verzekerd.
 • Je verzamelt, registreert, analyseert en rapporteert over het functioneren van de services via de aangeleverde tools.
 • Je bewaakt het toegekende budget voor de services en keurt de overeenkomstige facturatie goed.

Technische competenties

 • Je hebt een goede kennis van IT-Service Delivery Management volgens de ITIL-methodologie.
 • Je hebt een doorgedreven gedegen kennis van ICT-terminologie en componenten en de de wil up-to-date te blijven in een snel veranderende omgeving.
 • Je hebt een basiskennis van projectmanagement. Je beschikt over goede mondelinge communicatievaardigheden

Le SPF Finances est responsable de la perception correcte et équitable des impôts, accises et autres taxes en Belgique. En outre, il veille à ce que tout cet argent aboutisse aux bons endroits. Cela signifie que chacun dans notre pays puisse bénéficier d’une bonne infrastructure, d’une sécurité sociale et bien plus encore. C’est ainsi que travaillent les plus de 20.000 collaborateurs du SPF Finances chaque jour, non seulement pour leur bien-être personnel, mais pour celui de l’ensemble de la société. Les valeurs du gouvernement fédéral sont au cœur de nos missions. Elles sont la ligne directrice quotidienne de chaque fonctionnaire et s’appliquent à tous les services publics fédéraux: coopération, fonctionnement orienté client, gestion respectueuse des personnes et des ressources et prise de responsabilité.

Mais le SPF Finances est beaucoup plus que des impôts. C’est :

 • le plus grand service public et l’un des plus gros employeurs du pays;
 • une organisation avec d’innombrables fonctions et compétences dans toutes sortes de domaines de métier;
 • une organisation avec 4 valeurs fondamentales : engagé, correct, intègre et serviable;
 • une série d’opportunités de carrière : promotions, accessions, mobilité interne …
 • un employeur qui vous donne la possibilité de développer en permanence vos connaissances et vos compétences grâce à des formations génériques et techniques.

Le Service d’encadrement ICT procure un système d’informations aux entités, leur permettant de réaliser leurs objectifs stratégiques. Pour réaliser ces objectifs, le business expose les conditions à respecter suivant certains critères : utilité, efficience, confidentialité, intégrité, disponibilité, conformité, fiabilité,…
Le Service d’encadrement ICT assure le soutien orienté pour tous les services du SPF Finances :

 • Ceci comprend l’achat et la garantie de la disponibilité de toute l’infrastructure, du matériel bureautique et des périphériques informatiques en passant par la télécommunication jusqu’aux plateformes des serveurs;
 • Ceci implique l’achat et la mise à disposition de software adaptés, des applications bureautiques typiques, en passant par des softwares génériques, jusqu’aux applications d’entreprises spécifiques;
 • Il est de la responsabilité du Service d’encadrement ICT de définir et de développer les standards et fondements de l’ICT et de veiller à leur respect.

 

Au sein du Service d’encadrement ICT, la division Administration générale des Douanes et Accises (ICT-AGD&A) soutient les besoins ICT correspondants des Douanes et Accises.

 

Il existe plus précisément une cellule Logistique et Détection qui fournit, au sein du Service d’encadrement ICT-AGD&A, une assistance auCentre national d’expertise des Douanes et Accises (CNECDA). Ce centre relève de l’administrateur général des Douanes et Accises et vise à mieux répondre aux besoins matériels de tous les services de l’AGD&A et à les soutenir grâce à une expertise technique spécifique, en accord avec la vision stratégique et la stratégie de contrôle. Aux fins de la bonne organisation et de la gestion des compétences, le CNECDA est organisé en plusieurs disciplines, à savoir « ICT », « Intelligence artificielle-Détection-Observation », « Communication »,« Protection-Sécurité-Petit équipement », « Fleet », « Carrefour d’information maritime », « Mégascan », « Contrôle sur la voie publique & Surveillance », « Laboratoire », etc.

Au sein du Service d’encadrement ICT, vous serez responsable en tant queService Delivery Manager de différents projets ICT de l’Administration générale des Douanes et Accises (AGD&A).

À cet effet, vous travaillerez en étroite collaboration avec le Centre national d’expertise des Douanes et Accises (CNECDA), les services internes du Service d’encadrement ICT et le Service d’encadrement Budget et Contrôle de Gestion.

Vous rejoindrez la cellule Logistique et Détection du Service d’encadrement ICT-AGD&A.

Tâches

 • Avec les autres membres de l’équipe, vous développerez l’expertise technique nécessaire dans le cadre des domaines techniques spécifiques suivants, également appelés « services » (liste non exhaustive) :
 • Moyens de communication (GSM/GPRS, radio Tetra, Walkies-Talkies half-duplex, Track/Trace…)
 • Intelligence artificielle
 • Moyens de détection
 • Moyens d’observation
 • Systèmes de scanning (fixes et mobiles dans les aéroports, mégaports (ports maritimes))
 • Systèmes de contrôle sur la voie publique (TACHO, ANPR, équipements d’un véhicule de bureau tels que scanner/imprimante, terminal de paiement…)
 • Logiciels et matériels spécifiques pour l’AGD&A
 • Réseaux spécifiques (fibres optiques)
 • Assistance au laboratoire de l’AGD&A
 • Assistance au Carrefour d’information maritime et à la Centrale Garde côtière
 • Vous négocierez les niveaux de prestation de service (Service Levels) et les définirez en concertation avec le client dans les SLA (Service Level Agreements).
 • Vous suivrez la qualité des services fournis afin de les optimiser et de les adapter aux besoins du client.
 • Vous veillerez à ce que les besoins ICT futurs des services soient examinés, planifiés et mis en œuvre à temps, en concertation avec le CNECDA.
 • Vous apporterez le soutien nécessaire dans le cadre de la procédure des marchés publics d’équipements et de services dans les différents services. Vous interviendrez dans l’élaboration des spécifications techniques des cahiers des charges et prendrez part aux commissions d’évaluation.
 • En collaboration avec le chef de projet du CNECDA, vous assurerez la coordination des projets pour la réalisation de nouveaux services, et ce, en concertation avec l’AGD&A, les services internes du Service d’encadrement ICT et toute partie externe telle que des entreprises et d’autres services publics.
 • Vous optimiserez la capacité de l’infrastructure ICT pour atteindre un niveau de disponibilité rentable et durable.
 • En cas d’urgence, vous chercherez des solutions et veillerez à ce que les services ICT soient rétablis dans les délais convenus, garantissant ainsi la continuité du fonctionnement de l’AGD&A.
 • Vous collecterez, enregistrerez, analyserez et rendrez compte du fonctionnement des services au moyen des outils mis à disposition.
 • Vous contrôlerez le budget alloué aux services et approuverez la facturation correspondante.

Compétences techniques

 • Vous avez une bonne connaissance de l’IT Service Delivery Management selon la méthodologie ITIL.
 • Vous avez une connaissance approfondie de la terminologie et des composantes ICT, et la volonté de rester à jour dans un environnement en rapide évolution.
 • Vous avez des connaissances de base en gestion de projet.
 • Vous disposez d’une bonne capacité de communication orale.

Roles

Service Delivery Manager - Senior

Languages

Dutch - Full professional proficiency

French - Full professional proficiency

English - Full professional proficiency

Skills

Jira - Advanced

Project Management - Advanced

telecom - Advanced

Cyber Security - Advanced

datacommunication - Advanced