10 months
26/02/2024 - 31/12/2024 Brussels, Belgium
Requirements
Roles
 • Business Analyst Financial Field Confirmed
Languages
 • English Passive knowledge
 • French Active knowledge
 • Dutch Active knowledge
Skills
 • Requirement gathering Confirmed
 • Expérience minimum dans une fonction similaire Confirmed
 • BPMN Confirmed
 • Agile Confirmed
 • Expérience dans la coordination des tests dans le business et avec des stakeholders externes Confirmed
 • Workshop animation Confirmed
 • Expertise dans la gestion et l’organisation de Workshops business-Finance et l’analyse des besoins Confirmed
 • Visio Confirmed
Description

Fonction

 • En tant que Business Analyst, vous êtes chargé de supporter des projets visant à la digitalisation et à l’optimisation de processus métiers liés au Département Finance. 
 • Vous êtes, dans ce cadre, en charge de l’analyse et de la formalisation des processus et des besoins. 
 • En tant qu’acteur du changement, vous facilitez la collaboration entre de multiples intervenants au sein de projets business. 
 • Plus concrètement, vous analysez, optimisez et modélisez les processus métiers. 
 • Vous analysez et formalisez les besoins exprimés par différents acteurs et intervenants en attribuant un ordre de priorité et d’importance. 
 • Vous soutenez le business dans la gestion du changement lié à l’optimisation ou la digitalisation des processus. 
 • Vous facilitez la collaboration entre le service et la direction ICT. 
 • Enfin, vous gérez la communication des informations pertinentes entre les différents acteurs impliqués. 

Profil

 • Vous êtes titulaire d’un diplôme de niveau Master et faites valoir, de préférence, une expérience de minimum 3 ans dans une fonction similaire. 
 • Vous disposez d’une bonne expérience en modélisation de processus (BPMN) et avez acquis une large expérience dans la gestion de workshops, dans la formalisation de besoins business et dans la gestion de projets business dans un secteur financer. 
 • Vous avez une bonne connaissance des outils Microsoft. 
 • Une connaissance du domaine des soins de santé est un plus. 
 • Votre expérience dans la gestion du changement et votre sens de la communication vous permettent d’être à l’aise dans un contexte où la négociation est importante et où il faut gérer de multiples acteurs. 
 • Doté d’un bon esprit conceptuel et analytique, vous disposez également de bonnes capacités de synthèse. 
 • Vous appréciez le travail en équipe dans un mode projets. 
 • Vous possédez une bonne connaissance de la deuxième langue nationale et êtes également capable de vous exprimer en anglais.
 • Vous êtes prêt à travailler au bureau (Bruxelles) au moins 2 jours par semaine.

Responsabilités du poste

 • Le Business Analyst organise les réunions et les ateliers nécessaires pour comprendre et mettre en carte les processus métiers tels que l’INAMI les désire. 
 • Il/elle rédige les documents nécessaires à la définition du processus de manière à ce que ceux-ci puissent être utilisés directement par les développeurs pour l’implémentation de la solution. 
 • Il/elle remplit une fonction de passerelle dans le but de faire la traduction d’un langage métier vers un langage ICT. 
 • Il/elle veille tout au long de la réalisation du projet que la solution implémentée corresponde à la solution décrite en accord avec le Business.

Compétences comportementales

 • Vous disposez d’une bonne communication orale et écrite Vous appréciez le travail en équipe et projets
 • Vous êtes familiarisé avec la négociation et la gestion de multiples intervenants 

Compétences techniques

 • Expérience de minimum 7 ans dans une fonction similaire. 
 • Expertise dans la gestion et l’organisation de Workshops business- l’analyse des besoins 

Atout

 • Expériences dans des projets relatifs au domaine des soins de santé, eSanté; 
 • Expérience de 2 ans ou certification/diplôme dans le domaine de la comptabilité et/ou payments.

NL VERSION

Functie

 • Als Business Analyst ben je verantwoordelijk voor het ondersteunen van projecten gericht op het digitaliseren en optimaliseren van bedrijfsprocessen die verband houden met de afdeling Finance. 
 • Je bent verantwoordelijk voor het analyseren en formaliseren van processen en vereisten. 
 • Als een change agent faciliteer je de samenwerking tussen meerdere belanghebbenden binnen bedrijfsprojecten. 
 • Meer specifiek analyseer, optimaliseer en modelleer je bedrijfsprocessen. 
 • Je analyseert en formaliseert de behoeften die door de verschillende spelers en belanghebbenden worden uitgedrukt en kent een volgorde van prioriteit en belang toe. 
 • Je ondersteunt de business bij het beheren van veranderingen die verband houden met de optimalisering of digitalisering van processen. 
 • Je vergemakkelijkt de samenwerking tussen de afdeling en het ICT-management. 
 • Tot slot beheert u de communicatie van relevante informatie tussen de verschillende betrokken spelers.

Profiel

 • Je hebt een masterdiploma en bij voorkeur minstens 3 jaar ervaring in een soortgelijke functie. 
 • Je hebt goede ervaring met procesmodellering (BPMN) en ruime ervaring met het leiden van workshops, het formaliseren van business requirements en het managen van business projecten in een financiële omgeving. 
 • Je hebt een goede kennis van Microsoft tools. 
 • Kennis van de gezondheidszorgsector is een pluspunt. 
 • Dankzij je ervaring met verandermanagement en je communicatieve vaardigheden voel je je op je gemak in een context waarin onderhandelen belangrijk is en waarin je meerdere belanghebbenden moet managen. 
 • Je hebt een goede conceptuele en analytische geest en je kunt goed samenvatten. 
 • Je werkt graag in teamverband aan projecten. 
 • Je hebt een goede kennis van de tweede landstaal en kunt je ook goed uitdrukken in het Engels.
 • Je bent bereid om minimaal 2 dagen per week op kantoor te werken (Brussel)

Functieverantwoordelijkheden

 • De Business Analist organiseert de vergaderingen en workshops die nodig zijn om de bedrijfsprocessen te begrijpen en in kaart te brengen zoals het RIZIV ze wenst. 
 • Hij/zij schrijft de documenten die nodig zijn om het proces te definiëren, zodat ze rechtstreeks door de ontwikkelaars kunnen worden gebruikt om de oplossing te implementeren. 
 • Hij/zij fungeert als doorgeefluik om een zakelijke taal te vertalen naar een ICT-taal. 
 • Gedurende het project zorgt hij/zij ervoor dat de geïmplementeerde oplossing overeenkomt met de in overleg met de Business beschreven oplossing.

Gedragsvaardigheden

 • Je hebt goede mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden Je houdt van team- en projectwerk
 • Je bent vertrouwd met onderhandelen en het managen van meerdere belanghebbenden 

Technische vaardigheden

 • Minstens 7 jaar ervaring in een vergelijkbare rol. 
 • Expertise in het beheren en organiseren van zakelijke workshops – behoeftenanalyse 

Pluspunt

 • Ervaring in projecten met betrekking tot gezondheidszorg, eHealth; 
 • 2 jaar ervaring of certificering/diploma in boekhouding en/of betalingen.