Cookiebeleid

Dit cookiebeleid ("Cookiebeleid") regelt het gebruik van cookies, social media plugins en vergelijkbare trackingtechnologieën op de website van ProUnity (https://www.pro-unity.com/, hierna: de "Website").

Cookiebeleid

Dit cookiebeleid ("Cookiebeleid") regelt het gebruik van cookies, social media plugins en vergelijkbare trackingtechnologieën op de website van ProUnity (https://www.pro-unity.com/, hierna: de "Website").

Cookiebeleid

Dit cookiebeleid ("Cookiebeleid") regelt het gebruik van cookies, social media plugins en vergelijkbare trackingtechnologieën op de website van ProUnity (https://www.pro-unity.com/, hierna: de "Website").

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op de harde schijf van een apparaat en die informatie en soms persoonlijke gegevens bevatten. Socialemediaplugins zijn kleine stukjes software die zijn ontwikkeld en worden geleverd door aanbieders van socialemediadiensten (zoals Facebook, LinkedIn, Google+, YouTube, enz.), die socialemedia-integratie toevoegen aan de Website (zoals een knop "Vind ik leuk" of "Delen").

OPMERKING: Als u algemene informatie wilt over hoe wij uw persoonsgegevens verwerken anders dan de verwerking via cookies en plug-ins voor sociale media, inclusief met betrekking tot uw communicatie met ons via e-mail, telefoon, fax en sociale media en met betrekking tot uw gebruik van het ProUnity-platform, verwijzen wij u naar ons Privacybeleid.

Door de Website te blijven gebruiken of op "OK" te klikken nadat u op de hoogte bent gesteld van ons gebruik van cookies en social media plugins, erkent u dat u dit Cookiebeleid zorgvuldig hebt gelezen en dat u er zonder voorbehoud mee akkoord gaat. U kunt te allen tijde uw cookievoorkeuren wijzigen via de cookie-instellingen.

1 - Wie is verantwoordelijk?

Het korte antwoord

ProUnity is verantwoordelijk voor het plaatsen van cookies op je apparaat en het verzamelen daarvan bij gebruik van de Website. Bij sommige cookies betekent dit dat er persoonsgegevens worden verwerkt.

Het lange antwoord

1. Wanneer u gebruik maakt van onze Diensten, zijn wij - ProUnity NV, gevestigd te Av. Roger Vandendriessche 18, 1150 Brussel, RPR Brussel 0568.514.822 - in beginsel verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

2. Als je een vraag hebt over ons gebruik van cookies, kun je contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar info@pro-unity.com.

2 - Wie is verantwoordelijk? Wat voor cookies, social plugins en vergelijkbare trackingtechnologieën gebruikt ProUnity?

Het korte antwoord

Wij plaatsen een aantal cookies wanneer u onze Website bezoekt. Deze cookies zijn onderverdeeld in 3 groepen cookies: functionele cookies; analytische en statistische cookies; advertentie- en social media cookies. U kunt te allen tijde uw toestemming voor het gebruik van cookies intrekken door deze uit uw browser te verwijderen.

Het lange antwoord

1. U kunt het plaatsen van cookies voorkomen door uw browser als zodanig te configureren.

Richtlijnen over hoe je dit moet doen, vind je hier:

Internet Explorer - Cookies verwijderen en beheren https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Microsoft - Cookies verwijderen en beheren: https://support.microsoft.com/en-gb/windows/delete-and-manage-cookies-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d

Firefox - Verbeterde traceerbeveiliging: https://support.mozilla.org/en-US/kb/enhanced-tracking-protection-firefox-desktop?redirectslug=enable-and-disable-cookies-website-preferences&redirectlocale=en-US

Safari: Geschiedenis en cookies wissen: https://support.apple.com/en-gb/HT201265

Het niet toestaan van cookies bij het bezoeken van de Website kan er echter toe leiden dat bepaalde of alle functies van de website niet goed meer werken.

2. Bij een bezoek aan de Website plaatst ProUnity een aantal cookies. De meeste gegevens met betrekking tot deze cookies, de plaatsing en het gebruik ervan, maken het mogelijk om u te identificeren, en ProUnity gebruikt ze om inzicht te krijgen in hoe u en andere bezoekers de Website gebruiken door het verzamelen van statistische en gebruiksgegevens, zodat onder andere wij een betere gebruikerservaring op de Website kunnen bieden.

3. ProUnity gebruikt de volgende cookies op de Website:

3.1. Functionele cookies

3.2. Analytische en statistische cookies

3.3. Cookies voor advertenties en sociale media

3.4. Cookies voor advertenties en sociale media

Je kunt je toestemming voor het gebruik van cookies door ProUnity te allen tijde intrekken. Hiervoor hoef je alleen de cookies op je apparaat te verwijderen. We verwijzen je graag naar de instructies van bovenstaande browserfabrikanten.

3 - Waarom verwerken wij uw persoonlijke gegevens?

Het korte antwoord

We verwerken uw persoonlijke gegevens met cookies om verschillende redenen: om onze Website en de ervaringen en diensten die we aanbieden te verbeteren; om advertenties te tonen; om informatie aan derden te verstrekken en om de webervaringen die we aanbieden, onze Website, u en ons veilig te houden.

Het lange antwoord

3.1. Er zijn verschillende redenen waarom wij uw persoonlijke gegevens verwerken:

 • om u meer gepersonaliseerde inhoud en advertenties aan te bieden;
 • om statistische redenen, zodat we onze Website en onze diensten kunnen verbeteren;
 • om veiligheidsredenen en misbruik op te sporen, te voorkomen en te rapporteren;
 • om derden te informeren in het kader van een mogelijke fusie met, overname van/door of afsplitsing van die derde, zelfs als die derde buiten de EU is gevestigd;
 • om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen en aan elk geldig verzoek van beleids-, gerechtelijke of overheidsinstanties.

4 - Wat maakt de verwerking van uw gegevens legitiem?

Het korte antwoord

De wet verplicht ons te specificeren op welke rechtsgrondslag wij ons baseren om uw persoonsgegevens te verwerken (bijvoorbeeld uw toestemming). Voor ons gebruik van cookies, met uitzondering van functionele cookies, vertrouwen we in de eerste plaats op uw toestemming.

Het lange antwoord

1. De wetgeving inzake gegevensbescherming vereist dat we u precies aangeven op welke wettelijke optie we ons baseren om de verwerking van uw persoonsgegevens legitiem te maken. We moeten dit verduidelijken voor elk van de doeleinden die zijn opgesomd in sectie 4 hierboven.

2. Voor het onder 3.1. a) genoemde doel vertrouwen wij op uw toestemming.

3. Voor de doeleinden (b) tot (d) verwerken wij uw persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen, die in dit geval betrekking hebben op:

 • inzicht te krijgen in hoe het Platform en onze diensten worden gebruikt;
 • onze commerciële belangen om ons bedrijf en onze diensten te verbeteren en uit te breiden;
 • onze veiligheidsbelangen;
 • bedrijfstransacties kunnen afsluiten.

4. Voor doel (e) moeten we uw persoonsgegevens verwerken om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen.

5 - Ontvangers en overdrachten

Het korte antwoord

Uw persoonsgegevens worden gedeeld met een beperkt aantal partijen, zoals onze eigen serviceproviders, en worden dus naar het buitenland verzonden. In dit gedeelte leggen we uit aan wie we uw persoonlijke gegevens sturen en hoe we ervoor zorgen dat uw persoonlijke gegevens veilig worden bewaard wanneer ze naar het buitenland worden gestuurd.

Het lange antwoord

1. Uw persoonlijke gegevens kunnen naar de volgende categorieën ontvangers worden verzonden:

 • jezelf;
 • onze serviceproviders;
 • onze aandeelhouders en potentiële kopers;
 • gouvernementele, gerechtelijke en andere bevoegde instanties.

2. Uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan de Verenigde Staten van Amerika, waarvoor modelcontractbepalingen op basis van besluit 2004/915/EG van de Europese Commissie zijn opgesteld of de Amerikaanse serviceprovider is gecertificeerd onder het EU-VS-privacyschild (ga voor meer informatie naar https://www.privacyshield.gov).

6 - Hoe lang bewaren we uw persoonlijke gegevens

Het korte antwoord

We bewaren uw persoonlijke gegevens alleen zo lang als nodig is voor de doeleinden vermeld in punt 4.

Het lange antwoord

Uw persoonlijke gegevens worden alleen verwerkt zolang dat nodig is om de doeleinden genoemd in punt 4 hierboven te bereiken. We desidentificeren persoonlijke gegevens wanneer ze niet langer nodig zijn voor deze doeleinden, tenzij er sprake is van:

 • een hoger belang van ProUnity of een andere derde partij om uw persoonsgegevens identificeerbaar te houden;
 • een wettelijke of reglementaire verplichting of een gerechtelijk of administratief bevel die ons verhindert om ze te anonimiseren.

7 - Welke rechten heb je?

Het korte antwoord

U hebt het recht om uw persoonlijke gegevens in te zien, te corrigeren of te wissen of om de verwerking van uw persoonlijke gegevens te beperken of er bezwaar tegen te maken. U hebt ook recht op gegevensoverdraagbaarheid. In dit gedeelte leggen we uit hoe en onder welke voorwaarden u deze rechten kunt uitoefenen.

Het lange antwoord

1. Je hebt het recht om toegang te vragen tot alle persoonlijke gegevens die door ons worden verwerkt voor zover deze op jou betrekking hebben. Je kunt dit recht in de eerste plaats uitoefenen via het Platform zelf. Wij behouden ons het recht voor om meervoudige verzoeken om toegang te weigeren die duidelijk zijn ingediend om overlast of schade voor ons of anderen te veroorzaken.

2. Je hebt het recht om te vragen dat persoonlijke gegevens die op jou betrekking hebben en die onjuist zijn, kosteloos worden gecorrigeerd. Veel van je persoonsgegevens kun je zelf corrigeren via het Platform. Als u een verzoek tot correctie indient, moet dit verzoek vergezeld gaan van bewijs van de onjuistheid van de gegevens waarvoor correctie wordt gevraagd.

3. U hebt het recht om te vragen dat uw persoonlijke gegevens worden verwijderd als ze niet langer nodig zijn in het licht van de hierboven beschreven doeleinden. U dient er echter rekening mee te houden dat een verzoek tot verwijdering door ons zal worden beoordeeld aan de hand van:

onze eigen belangen of die van een derde partij;

 • wettelijke of reglementaire verplichtingen of administratieve of gerechtelijke bevelen die een dergelijke verwijdering kunnen tegenspreken.
 • In plaats van verwijdering kunt u ons vragen de verwerking van uw persoonlijke gegevens te beperken als en wanneer
 • u de nauwkeurigheid van die gegevens betwist,
 • de verwerking onwettig is of (c) de gegevens niet langer nodig zijn voor de hierboven beschreven doeleinden, maar u ze nodig hebt om uzelf te verdedigen in gerechtelijke procedures.

4. U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens voor de doeleinden (e) tot (k) in sectie 4, maar u moet uw specifieke omstandigheden waarop uw verzoek om bezwaar is gebaseerd, toelichten.

5. U hebt het recht om van ons alle persoonlijke gegevens te ontvangen die u ons hebt verstrekt, in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat.

6. Elk verzoek aan ons kan per e-mail worden gestuurd naar info@pro-unity.com.

Een e-mail waarin u verzoekt om een recht uit te oefenen, zal niet worden opgevat als toestemming voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens die verder gaat dan wat nodig is om uw verzoek te behandelen. Een dergelijk verzoek moet duidelijk vermelden en specificeren welk recht u wilt uitoefenen en de redenen daarvoor, als dat vereist is. Het moet ook gedateerd en ondertekend zijn en vergezeld gaan van een digitaal gescande kopie van uw geldige identiteitskaart die uw identiteit bewijst.

Zonder afbreuk te doen aan de toewijzing van verantwoordelijkheden zoals beschreven in sectie 1, zullen wij u onmiddellijk op de hoogte stellen van de ontvangst van dit verzoek. Als het verzoek geldig blijkt te zijn, zullen we u zo snel als redelijkerwijs mogelijk is en uiterlijk dertig (30) dagen na ontvangst van het verzoek op de hoogte stellen.

Als je een klacht hebt over de verwerking van je persoonsgegevens door proUnity, kun je altijd contact met ons opnemen via het e-mailadres zoals vermeld in de eerste alinea van deze clausule. Indien u niet tevreden bent met ons antwoord, kunt u een klacht indienen bij de bevoegde autoriteit voor gegevensbescherming, te weten de Belgische autoriteit voor gegevensbescherming.

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op de harde schijf van een apparaat en die informatie en soms persoonlijke gegevens bevatten. Socialemediaplugins zijn kleine stukjes software die zijn ontwikkeld en worden geleverd door aanbieders van socialemediadiensten (zoals Facebook, LinkedIn, Google+, YouTube, enz.), die socialemedia-integratie toevoegen aan de Website (zoals een knop "Vind ik leuk" of "Delen").

OPMERKING: Als u algemene informatie wilt over hoe wij uw persoonsgegevens verwerken anders dan de verwerking via cookies en plug-ins voor sociale media, inclusief met betrekking tot uw communicatie met ons via e-mail, telefoon, fax en sociale media en met betrekking tot uw gebruik van het ProUnity-platform, verwijzen wij u naar ons Privacybeleid.

Door de Website te blijven gebruiken of op "OK" te klikken nadat u op de hoogte bent gesteld van ons gebruik van cookies en social media plugins, erkent u dat u dit Cookiebeleid zorgvuldig hebt gelezen en dat u er zonder voorbehoud mee akkoord gaat. U kunt te allen tijde uw cookievoorkeuren wijzigen via de cookie-instellingen.

1 - Wie is verantwoordelijk?

Het korte antwoord

ProUnity is verantwoordelijk voor het plaatsen van cookies op je apparaat en het verzamelen daarvan bij gebruik van de Website. Bij sommige cookies betekent dit dat er persoonsgegevens worden verwerkt.

Het lange antwoord

1. Wanneer u gebruik maakt van onze Diensten, zijn wij - ProUnity NV, gevestigd te Av. Roger Vandendriessche 18, 1150 Brussel, RPR Brussel 0568.514.822 - in beginsel verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

2. Als je een vraag hebt over ons gebruik van cookies, kun je contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar info@pro-unity.com.

2 - Wie is verantwoordelijk? Wat voor cookies, social plugins en vergelijkbare trackingtechnologieën gebruikt ProUnity?

Het korte antwoord

Wij plaatsen een aantal cookies wanneer u onze Website bezoekt. Deze cookies zijn onderverdeeld in 3 groepen cookies: functionele cookies; analytische en statistische cookies; advertentie- en social media cookies. U kunt te allen tijde uw toestemming voor het gebruik van cookies intrekken door deze uit uw browser te verwijderen.

Het lange antwoord

1. U kunt het plaatsen van cookies voorkomen door uw browser als zodanig te configureren.

Richtlijnen over hoe je dit moet doen, vind je hier:

Internet Explorer - Cookies verwijderen en beheren https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Microsoft - Cookies verwijderen en beheren: https://support.microsoft.com/en-gb/windows/delete-and-manage-cookies-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d

Firefox - Verbeterde traceerbeveiliging: https://support.mozilla.org/en-US/kb/enhanced-tracking-protection-firefox-desktop?redirectslug=enable-and-disable-cookies-website-preferences&redirectlocale=en-US

Safari: Geschiedenis en cookies wissen: https://support.apple.com/en-gb/HT201265

Het niet toestaan van cookies bij het bezoeken van de Website kan er echter toe leiden dat bepaalde of alle functies van de website niet goed meer werken.

2. Bij een bezoek aan de Website plaatst ProUnity een aantal cookies. De meeste gegevens met betrekking tot deze cookies, de plaatsing en het gebruik ervan, maken het mogelijk om u te identificeren, en ProUnity gebruikt ze om inzicht te krijgen in hoe u en andere bezoekers de Website gebruiken door het verzamelen van statistische en gebruiksgegevens, zodat onder andere wij een betere gebruikerservaring op de Website kunnen bieden.

3. ProUnity gebruikt de volgende cookies op de Website:

3.1. Functionele cookies

3.2. Analytische en statistische cookies

3.3. Cookies voor advertenties en sociale media

3.4. Cookies voor advertenties en sociale media

Je kunt je toestemming voor het gebruik van cookies door ProUnity te allen tijde intrekken. Hiervoor hoef je alleen de cookies op je apparaat te verwijderen. We verwijzen je graag naar de instructies van bovenstaande browserfabrikanten.

3 - Waarom verwerken wij uw persoonlijke gegevens?

Het korte antwoord

We verwerken uw persoonlijke gegevens met cookies om verschillende redenen: om onze Website en de ervaringen en diensten die we aanbieden te verbeteren; om advertenties te tonen; om informatie aan derden te verstrekken en om de webervaringen die we aanbieden, onze Website, u en ons veilig te houden.

Het lange antwoord

3.1. Er zijn verschillende redenen waarom wij uw persoonlijke gegevens verwerken:

 • om u meer gepersonaliseerde inhoud en advertenties aan te bieden;
 • om statistische redenen, zodat we onze Website en onze diensten kunnen verbeteren;
 • om veiligheidsredenen en misbruik op te sporen, te voorkomen en te rapporteren;
 • om derden te informeren in het kader van een mogelijke fusie met, overname van/door of afsplitsing van die derde, zelfs als die derde buiten de EU is gevestigd;
 • om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen en aan elk geldig verzoek van beleids-, gerechtelijke of overheidsinstanties.

4 - Wat maakt de verwerking van uw gegevens legitiem?

Het korte antwoord

De wet verplicht ons te specificeren op welke rechtsgrondslag wij ons baseren om uw persoonsgegevens te verwerken (bijvoorbeeld uw toestemming). Voor ons gebruik van cookies, met uitzondering van functionele cookies, vertrouwen we in de eerste plaats op uw toestemming.

Het lange antwoord

1. De wetgeving inzake gegevensbescherming vereist dat we u precies aangeven op welke wettelijke optie we ons baseren om de verwerking van uw persoonsgegevens legitiem te maken. We moeten dit verduidelijken voor elk van de doeleinden die zijn opgesomd in sectie 4 hierboven.

2. Voor het onder 3.1. a) genoemde doel vertrouwen wij op uw toestemming.

3. Voor de doeleinden (b) tot (d) verwerken wij uw persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen, die in dit geval betrekking hebben op:

 • inzicht te krijgen in hoe het Platform en onze diensten worden gebruikt;
 • onze commerciële belangen om ons bedrijf en onze diensten te verbeteren en uit te breiden;
 • onze veiligheidsbelangen;
 • bedrijfstransacties kunnen afsluiten.

4. Voor doel (e) moeten we uw persoonsgegevens verwerken om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen.

5 - Ontvangers en overdrachten

Het korte antwoord

Uw persoonsgegevens worden gedeeld met een beperkt aantal partijen, zoals onze eigen serviceproviders, en worden dus naar het buitenland verzonden. In dit gedeelte leggen we uit aan wie we uw persoonlijke gegevens sturen en hoe we ervoor zorgen dat uw persoonlijke gegevens veilig worden bewaard wanneer ze naar het buitenland worden gestuurd.

Het lange antwoord

1. Uw persoonlijke gegevens kunnen naar de volgende categorieën ontvangers worden verzonden:

 • jezelf;
 • onze serviceproviders;
 • onze aandeelhouders en potentiële kopers;
 • gouvernementele, gerechtelijke en andere bevoegde instanties.

2. Uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan de Verenigde Staten van Amerika, waarvoor modelcontractbepalingen op basis van besluit 2004/915/EG van de Europese Commissie zijn opgesteld of de Amerikaanse serviceprovider is gecertificeerd onder het EU-VS-privacyschild (ga voor meer informatie naar https://www.privacyshield.gov).

6 - Hoe lang bewaren we uw persoonlijke gegevens

Het korte antwoord

We bewaren uw persoonlijke gegevens alleen zo lang als nodig is voor de doeleinden vermeld in punt 4.

Het lange antwoord

Uw persoonlijke gegevens worden alleen verwerkt zolang dat nodig is om de doeleinden genoemd in punt 4 hierboven te bereiken. We desidentificeren persoonlijke gegevens wanneer ze niet langer nodig zijn voor deze doeleinden, tenzij er sprake is van:

 • een hoger belang van ProUnity of een andere derde partij om uw persoonsgegevens identificeerbaar te houden;
 • een wettelijke of reglementaire verplichting of een gerechtelijk of administratief bevel die ons verhindert om ze te anonimiseren.

7 - Welke rechten heb je?

Het korte antwoord

U hebt het recht om uw persoonlijke gegevens in te zien, te corrigeren of te wissen of om de verwerking van uw persoonlijke gegevens te beperken of er bezwaar tegen te maken. U hebt ook recht op gegevensoverdraagbaarheid. In dit gedeelte leggen we uit hoe en onder welke voorwaarden u deze rechten kunt uitoefenen.

Het lange antwoord

1. Je hebt het recht om toegang te vragen tot alle persoonlijke gegevens die door ons worden verwerkt voor zover deze op jou betrekking hebben. Je kunt dit recht in de eerste plaats uitoefenen via het Platform zelf. Wij behouden ons het recht voor om meervoudige verzoeken om toegang te weigeren die duidelijk zijn ingediend om overlast of schade voor ons of anderen te veroorzaken.

2. Je hebt het recht om te vragen dat persoonlijke gegevens die op jou betrekking hebben en die onjuist zijn, kosteloos worden gecorrigeerd. Veel van je persoonsgegevens kun je zelf corrigeren via het Platform. Als u een verzoek tot correctie indient, moet dit verzoek vergezeld gaan van bewijs van de onjuistheid van de gegevens waarvoor correctie wordt gevraagd.

3. U hebt het recht om te vragen dat uw persoonlijke gegevens worden verwijderd als ze niet langer nodig zijn in het licht van de hierboven beschreven doeleinden. U dient er echter rekening mee te houden dat een verzoek tot verwijdering door ons zal worden beoordeeld aan de hand van:

onze eigen belangen of die van een derde partij;

 • wettelijke of reglementaire verplichtingen of administratieve of gerechtelijke bevelen die een dergelijke verwijdering kunnen tegenspreken.
 • In plaats van verwijdering kunt u ons vragen de verwerking van uw persoonlijke gegevens te beperken als en wanneer
 • u de nauwkeurigheid van die gegevens betwist,
 • de verwerking onwettig is of (c) de gegevens niet langer nodig zijn voor de hierboven beschreven doeleinden, maar u ze nodig hebt om uzelf te verdedigen in gerechtelijke procedures.

4. U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens voor de doeleinden (e) tot (k) in sectie 4, maar u moet uw specifieke omstandigheden waarop uw verzoek om bezwaar is gebaseerd, toelichten.

5. U hebt het recht om van ons alle persoonlijke gegevens te ontvangen die u ons hebt verstrekt, in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat.

6. Elk verzoek aan ons kan per e-mail worden gestuurd naar info@pro-unity.com.

Een e-mail waarin u verzoekt om een recht uit te oefenen, zal niet worden opgevat als toestemming voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens die verder gaat dan wat nodig is om uw verzoek te behandelen. Een dergelijk verzoek moet duidelijk vermelden en specificeren welk recht u wilt uitoefenen en de redenen daarvoor, als dat vereist is. Het moet ook gedateerd en ondertekend zijn en vergezeld gaan van een digitaal gescande kopie van uw geldige identiteitskaart die uw identiteit bewijst.

Zonder afbreuk te doen aan de toewijzing van verantwoordelijkheden zoals beschreven in sectie 1, zullen wij u onmiddellijk op de hoogte stellen van de ontvangst van dit verzoek. Als het verzoek geldig blijkt te zijn, zullen we u zo snel als redelijkerwijs mogelijk is en uiterlijk dertig (30) dagen na ontvangst van het verzoek op de hoogte stellen.

Als je een klacht hebt over de verwerking van je persoonsgegevens door proUnity, kun je altijd contact met ons opnemen via het e-mailadres zoals vermeld in de eerste alinea van deze clausule. Indien u niet tevreden bent met ons antwoord, kunt u een klacht indienen bij de bevoegde autoriteit voor gegevensbescherming, te weten de Belgische autoriteit voor gegevensbescherming.