Gebruiksvoorwaarden

V5. - 17 april 2023 - De ProUnity Website en Platform is eigendom van en wordt beheerd door ProUnity NV ("ProUnity", "wij", "ons", "onze"). Door de website te bezoeken en je bij ons te registreren op het ProUnity Platform en gebruik te maken van het ProUnity Platform, geef je aan kennis te hebben genomen van en zonder voorbehoud akkoord te gaan met deze Gebruiksvoorwaarden ("Voorwaarden").

Gebruiksvoorwaarden

 

Gebruiksvoorwaarden

ProUnity NV respecteert het recht op privacy en bescherming van persoonsgegevens van haar Gebruikers. Al onze verwerkingen van persoonsgegevens op of via het ProUnity Platform zullen voldoen aan de regels zoals uiteengezet in dit Privacybeleid.

Dit Privacybeleid en onze Gebruiksvoorwaarden maken integraal deel uit van onze relatie met jou. Sommige van de termen die we gebruiken hebben dezelfde betekenis als in de Gebruiksvoorwaarden, daarom hebben we ze met een hoofdletter geschreven.

Dit privacybeleid is niet van toepassing op:

 • personeelsleden (werknemers of onafhankelijke contractanten) van leveranciers, d.w.z. bedrijven die diensten leveren aan onze Klanten en ervoor kiezen om de persoonsgegevens van hun werknemers of contractanten te uploaden naar ons Platform in het kader van de diensten die zij leveren aan onze Klanten;
 • personeelsleden van onze Klanten die toegang hebben gekregen tot ons Platform van de Klant om het Platform te gebruiken namens de Klant.

1 - Definities

Begrippen die in deze Voorwaarden met een hoofdletter beginnen, worden gedefinieerd door expliciete verwijzing of hieronder gedefinieerd:

 1. Gelieerde Organisatie: iedere natuurlijke of rechtspersoon waarmee ProUnity een samenwerkingsovereenkomst aangaat (zoals bijvoorbeeld - maar niet uitsluitend - een onderaannemingsovereenkomst voor diensten) voor het leveren van producten en/of diensten op het Platform aan Klanten, Leveranciers en/of Freelancers.
 2. Klant: iedere natuurlijke of rechtspersoon die - ten behoeve van zijn handelsactiviteit, bedrijfsactiviteit, ambacht of beroepsactiviteit - met ProUnity een Klantovereenkomst aangaat voor het afnemen van Klantdiensten
 3. Klantovereenkomst: een overeenkomst tussen ProUnity en de Klant waarin de wederzijdse rechten en plichten van ProUnity en de Klant met betrekking tot de wijze van levering van de Klantdiensten zijn vastgelegd. Voor Platformdiensten kan de Klantovereenkomst de vorm aannemen van Specifieke Voorwaarden, die expliciet als zodanig worden benoemd.
 4. Freelancer: iedere natuurlijke persoon die - ten behoeve van zijn/haar eigen handelsactiviteit, bedrijfsactiviteit, ambacht of beroepsactiviteit - specialistische diensten aan Opdrachtgever wenst te leveren of levert, hetzij direct aan Opdrachtgever zelf, hetzij indirect door het hebben van een dienstverleningsovereenkomst met ProUnity. Freelancer en Leverancier sluiten elkaar uit.
 5. Freelancersovereenkomst: een overeenkomst tussen ProUnity en Freelancer waarin de wederzijdse rechten en verplichtingen van ProUnity en Freelancer met betrekking tot het verrichten van specialistische diensten door Freelancer aan ProUnity (en daarmee indirect aan Opdrachtgever) zijn omschreven.
 6. Goede Praktijken in de Sector: de uitoefening van de mate van vakkundigheid, zorgvuldigheid, zorgvuldigheid, voorzichtigheid, vooruitziendheid, efficiëntie, tijdigheid en beoordelingsvermogen die verwacht zou worden - rekening houdend met de relevante stand van de techniek - van een voldoende bekwaam, opgeleid en ervaren persoon die zich onder de relevante omstandigheden bezighoudt met hetzelfde type onderneming namens een dienstverlener met internationaal erkende ervaring en reputatie.
 7. Intellectuele eigendomsrechten: alle merken, logo's, handelsmerken, internetdomeinnamen, modellen en designs, patenten, auteursrechten (inclusief alle rechten met betrekking tot software) en morele rechten, rechten met betrekking tot databases, halfgeleidertopografieën, knowhow en andere rechten, evenals alle andere industriële en intellectuele rechten, in elk geval onafhankelijk van het feit of ze al dan niet geregistreerd zijn en met inbegrip van registratieaanvragen, evenals alle gelijkwaardige rechten of beschermingswijzen die leiden tot een gelijkaardig resultaat waar ook ter wereld.
 8. Marktplaats: De marktplaats van ProUnity waar Freelancers en Leveranciers hun diensten kunnen adverteren aan Klanten, waar Klanten de Freelancers en Leveranciers kunnen selecteren waarmee ze willen werken.
 9. Platform: Het online portaal van ProUnity en onderliggende systemen, hardware en software zoals beschreven in artikel 2, waartoe Gebruikers toegang hebben en waarmee ProUnity haar Klantendiensten levert aan Klanten.
 10. Platform Diensten: SaaS-gebaseerde diensten die ProUnity levert aan Klanten, Leveranciers en Freelancers door hen toegang te verlenen tot en gebruik te laten maken van Platform.
 11. Branded Page: een profielpagina met het merk van de Leverancier die op de Marktplaats wordt gepubliceerd en waarmee de Leverancier een beschrijving van zijn bedrijf kan geven en de diensten, vaardigheden en expertise van de Leverancier kan adverteren.
 12. ProUnity: ProUnity NV, met maatschappelijke zetel te Ave. Roger Vandendriessche 18, bus 4, 1150 Sint-Pieters-Woluwe, RPR Brussel 0568.514.822.
 13. Klantendiensten: alle diensten, waaronder Platformdiensten, die ProUnity aan Klanten verleent, gericht op het faciliteren van werving, budgetgebaseerde diensten, beheer en administratie van Freelancers of Leveranciers en eventueel door Klant gevraagde specialistische diensten waarvoor ProUnity Freelancers of Leveranciers inschakelt.
 14. Specifieke Voorwaarden: voorwaarden die van toepassing zijn op specifieke Platformdiensten die ProUnity levert aan Klanten, Leveranciers en/of Freelancers.
 15. Leverancier: iedere rechtspersoon die Consultants van Leverancier in dienst heeft of inschakelt om specialistische diensten te verlenen aan Opdrachtgever, hetzij direct aan Opdrachtgever zelf, hetzij indirect door het hebben van een dienstverleningsovereenkomst met ProUnity.
 16. Leveranciersovereenkomst: een overeenkomst tussen ProUnity en Leverancier waarin de wederzijdse rechten en plichten van ProUnity en Leverancier met betrekking tot levering van specialistische diensten door Leverancier aan ProUnity (en daarmee indirect aan Opdrachtgever) zijn vastgelegd.
 17. Adviseur van Leverancier: een natuurlijke persoon in dienst van of ingeschakeld door Leverancier om specialistische diensten te verlenen aan Opdrachtgever, hetzij direct aan Opdrachtgever zelf, hetzij indirect in het kader van een Leveranciersovereenkomst.
 18. Gebruiker (ook "u" of "uw"): een Freelancer of personeelslid van de Klant of Leverancier, die gemachtigd is om het Platform te gebruiken en te dien einde persoonlijke inloggegevens heeft gekregen om toegang te krijgen tot het Gebruikersprofiel.
 19. Gebruikersprofiel: het gepersonaliseerde gedeelte van Gebruiker op het Platform waar die Gebruiker content kan uploaden, beheren en/of downloaden waarvoor die Gebruiker geautoriseerd is.
 20. Inleenovereenkomst: een overeenkomst tussen enerzijds Freelancer of Leverancier en anderzijds Opdrachtgever, waarin de modaliteiten zijn vastgelegd waaronder Freelancer of Leverancier specialistische diensten aan Opdrachtgever zal verlenen.

2 - Toepassingsgebied

 1. De voorwaarden met betrekking tot: betaling en facturatie voor het gebruik van het Platform; specifieke Platformdiensten, functionaliteiten of features die aan een Leverancier of Klant worden geleverd; modaliteiten voor het leveren van eventuele specialistische diensten aan ProUnity of Klant, worden beheerst door een Klantovereenkomst, Leveranciersovereenkomst, Freelancerovereenkomst, Inleenovereenkomst of Specifieke Voorwaarden, al naar gelang van toepassing. Met betrekking tot de Klant betekent dit dat de modaliteiten van de levering van de Diensten aan de Klant ook zijn vastgelegd in de Klantovereenkomst.
 2. Je eigen voorwaarden zijn niet van toepassing.
 3. Het Platform is alleen bedoeld voor professioneel gebruik en is niet beschikbaar voor consumenten. Daarom wordt elke Gebruiker gekoppeld aan een BTW-nummer.
 4. Als er een conflict is tussen deze Voorwaarden en de voorwaarden van een Klantenovereenkomst, Leveranciersovereenkomst, Freelancersovereenkomst of Overeenkomst van Werkgever, prevaleren deze Voorwaarden, tenzij een Klantenovereenkomst, Leveranciersovereenkomst of Freelancersovereenkomst waaraan u gebonden bent expliciet en ondubbelzinnig aangeeft dat de partijen deze Voorwaarden willen wijzigen of terzijde schuiven. Als er een conflict is tussen deze Voorwaarden en specifieke voorwaarden, prevaleren de specifieke voorwaarden.

3 - Platform beschrijving

 1. Het Platform is bedoeld als: een online sourcing platform waar Freelancers en Leveranciers hun diensten en vaardigheden kunnen publiceren en Klanten kunnen zoeken naar, of verzoeken plaatsen voor, gespecialiseerde diensten van Freelancer of Leverancier; een cloud-gebaseerd human resource management systeem voor Klanten, waarvoor Freelancers en Leveranciers ook Gebruikersprofielen kunnen aanmaken. Het Platform kan niet worden gebruikt als een toepassing om een agent-opdrachtgever of werknemer-werkgever relatie te ondersteunen, beheren of administreren.
 2. De belangrijkste interface voor Gebruikers, Leveranciers en Klanten voor toegang tot en gebruik van het Platform is een responsieve website, die kan worden gebruikt op computers met internetverbinding en mobiele apparaten.
 3. Freelancers kunnen zich rechtstreeks op het Platform registreren door deze Gebruiksvoorwaarden en het Privacybeleid te aanvaarden. Klant en Leverancier kunnen zich alleen registreren en Gebruikersprofielen aanmaken na uitvoering van respectievelijk een Klantovereenkomst of een Leveranciersovereenkomst of aanvaarding van toepasselijke Specifieke Voorwaarden.
 4. Gebruikersprofielen zijn persoonlijk. Bepaalde delen van een Gebruikersprofiel kunnen echter zichtbaar zijn voor andere belanghebbenden op het Platform. Welke delen of informatie zichtbaar zijn voor anderen, is (a) duidelijk aangegeven op het Platform of (b) noodzakelijk gezien het doel van deze delen of informatie.

Voor Freelancers bepaalt ProUnity naar eigen goeddunken, maar na duidelijke kennisgeving vooraf, welke informatie over Gebruikersprofielen openbaar wordt gemaakt. Leverancier bepaalt naar eigen inzicht welke informatie van Adviseurs van Leverancier openbaar wordt gemaakt.

4 - Gebruik van het platform

 1. Het Platform is een cloud-gebaseerde applicatie, wat betekent dat een Gebruiker alleen gebruik kan maken van het Platform en de Platformdiensten als die Gebruiker een voldoende snelle internetverbinding heeft. Het hebben van een dergelijke verbinding vereist een actief internet abonnement bij een internet service provider. Het is de verantwoordelijkheid van elke Klant, Freelancer en Leverancier om een dergelijke adequate internetverbinding te hebben.
 2. Elke Gebruiker garandeert de wettelijke bevoegdheid en autorisaties te hebben die vereist zijn om het Platform te gebruiken.
 3. De gebruiker garandeert dat alle informatie en inhoud die is geüpload of toegevoegd aan het gebruikersprofiel naar beste weten van de gebruiker accuraat, waarheidsgetrouw en actueel is. Het gebruik van aliassen of bijnamen is niet toegestaan.
 4. Freelancers en Leveranciers kunnen zich overal ter wereld bevinden en kunnen, afhankelijk van beschikbaarheid, overal ter wereld op aanvragen van Klanten reageren. Voor zover wettelijk toegestaan en in overeenstemming met het recht op vrijheid van vestiging en het vrij verrichten van diensten binnen de EU, behoudt ProUnity zich het recht voor om de geografische reikwijdte van beschikbare aanvragen van Klanten te beperken.
 5. Gebruiker houdt inloggegevens die toegang geven tot het Gebruikersprofiel vertrouwelijk en veilig. Indien u constateert dat uw inloggegevens gecompromitteerd zijn, d.w.z. verloren, gestolen of onrechtmatig gebruikt door iemand anders, stelt u ProUnity hiervan direct op de hoogte zodat uw inloggegevens kunnen worden ingetrokken en nieuwe kunnen worden gedistribueerd.
 6. Gebruiker zal ProUnity onmiddellijk op de hoogte stellen wanneer Gebruiker een incident identificeert of ontdekt met betrekking tot de goede werking van het Platform en zal alle stappen ondernemen die redelijkerwijs nodig zijn om de impact van dit incident te beperken.
 7. ProUnity behoudt zich het recht voor om de inloggegevens van een Gebruiker in te trekken en de toegang tot het Gebruikersprofiel te blokkeren zonder voorafgaande kennisgeving of tussenkomst van een gerechtelijke instantie en zonder enige vorm van schadevergoeding of andere vordering, indien het gebruik van het Platform door een Gebruiker kan worden beschouwd:
 • een schending van deze Voorwaarden of de Intellectuele Eigendomsrechten of enig ander recht van ProUnity, Gelieerde Organisatie of derde partij,
 • een bedreiging voor de veiligheid of integriteit van het Platform of de diensten van ProUnity of Gelieerde Organisaties via het Platform,
 • een gevaar voor het Platform als gevolg van virussen, Trojaanse paarden, spyware, malware of enige andere vorm van kwaadaardige code,
 • op enigerlei wijze haatdragend, obsceen, discriminerend, racistisch, lasterlijk, hatelijk, kwetsend of op enigerlei andere wijze ongepast of illegaal is, of
 • in directe concurrentie met de naar behoren gecommuniceerde commerciële belangen van ProUnity of een Gelieerde Organisatie,

Voortdurend misbruik kan leiden tot de permanente beëindiging van een gebruikersprofiel.

5 - Marktplaats en merkpagina

 • Wanneer Leverancier zich registreert op ons Platform, kan ProUnity in overleg met Leverancier een Branded Page aanmaken die wordt gepubliceerd op de Marktplaats. Het algemene kader en de algemene stijl van de Branded Page worden uitsluitend en alleen door ProUnity bepaald. ProUnity behoudt zich het recht voor om de algemene structuur en stijl van de Branded Page te allen tijde te wijzigen, waaronder begrepen maar niet beperkt tot het toevoegen, wijzigen of verwijderen van onderwerpen en thema's op de pagina of het wijzigen van de algemene lay-out. Leverancier blijft echter exclusief verantwoordelijk voor de documenten, certificeringen, afbeeldingen, informatie en andere input die Leverancier aanlevert als content voor de Branded Page, inclusief maar niet beperkt tot de nauwkeurigheid, waarheidsgetrouwheid en rechtmatigheid daarvan.
 • Leverancier verleent ProUnity voor de duur van deze Voorwaarden een niet-exclusieve, niet-overdraagbare wereldwijde licentie zonder recht op het verlenen van sublicenties voor het gebruik en de weergave van het logo en de handelsnaam van Leverancier op de Branded Page en het zichtbaar maken van Leverancier voor potentiële en bestaande Klanten. Leverancier verleent ProUnity het recht om (a) een link op de Branded Page te creëren naar de website van Leverancier alsmede (b) een deep link op de Branded Page te creëren naar die pagina's op de website van Leverancier waar de betreffende diensten van Leverancier worden gepromoot.
 • Leverancier begrijpt dat de zichtbaarheid van de Branded Page op de Marktplaats onder meer afhankelijk is van de door Klant en/of ProUnity bepaalde zoek- en publicatie-instellingen. ProUnity garandeert niet dat de Merkpagina van Leverancier geheel of gedeeltelijk zichtbaar zal zijn voor het gehele Klantenbestand of een specifieke subset daarvan.
 • Hoewel het maken en publiceren van de Branded Page op dit moment gratis is, behoudt ProUnity zich het recht voor om in de toekomst over te gaan op een businessmodel tegen betaling. In het geval dat de Branded Page een betaalde dienst wordt, zal Leverancier hiervan vooraf op de hoogte worden gesteld, en zal Leverancier in de gelegenheid worden gesteld om de Branded Page te laten verwijderen indien Leverancier niet akkoord gaat met de geldende vergoedingen voor deze dienst.

6 - Tevredenheidsonderzoeken

 1. De Klant zal tevredenheidsonderzoeken kunnen uitvoeren betreffende de prestaties van Freelancers, Leveranciers en Adviseurs van de Leverancier bij het verlenen van diensten aan de Klant. Dergelijke tevredenheidsenquêtes zullen gericht zijn op de prestaties van diensten en zijn niet bedoeld om persoonlijke kenmerken van Freelancers of Consulenten van Toeleveranciers te evalueren. Tenzij anders bepaald in een Klantovereenkomst of Specifieke Voorwaarden, kan de Klant onderwerpen aandragen voor een dergelijk tevredenheidsonderzoek, maar behoudt ProUnity de zeggenschap over de uiteindelijke samenstelling van een tevredenheidsonderzoek.
 2. De resultaten van deze tevredenheidsonderzoeken worden uitsluitend ter beschikking gesteld aan de Klant die het onderzoek heeft uitgevoerd en ProUnity. ProUnity behoudt zich het recht voor om de resultaten van het onderzoek te consolideren in een eenvoudig puntensysteem, aangevuld en geaggregeerd met resultaten verkregen uit onderzoeken uitgevoerd door andere Klanten, om op het Platform op visuele wijze de mate van vaardigheid van een Freelancer of Leverancier in een bepaald domein of op een bepaald onderwerp weer te geven. Het puntensysteem zal enkel een positieve graad van bekwaamheid tonen en zal op geen enkele manier gepercipieerde onbekwaamheid van de Freelancer, de Dienstverlener of de Consulent van de Dienstverlener tonen of pejoratieve of denigrerende informatie bevatten. Voor Leveranciers zal de uiteindelijke visuele score worden toegevoegd aan de Branded Pagina.
 3. Indien een Freelancer of Leverancier de door ProUnity gegeven overall geconsolideerde score betwist, dient Freelancer of Leverancier contact op te nemen met ProUnity. ProUnity zal aan Freelancer, Leverancier of Leveranciersconsultant nimmer de identiteit bekend maken van de Afnemer(s) wiens onderzoek(en) tot de score heeft (hebben) geleid, noch wat de resultaten in een bepaald onderzoek waren. Voor dergelijke informatie dient de Leverancier, Leveranciersconsultant of Freelancer rechtstreeks contact op te nemen met de Afnemer.

7 - Garanties en aansprakelijkheid

 1. Aangezien het Platform in essentie uit software bestaat, kan ProUnity geen foutloze werking garanderen. Onverminderd de eventueel door ProUnity in een Klantovereenkomst overeengekomen serviceniveaus, draagt ProUnity zorg voor de beschikbaarheid en werking van het Platform conform Good Industry Practice.
 2. ProUnity draagt er zorg voor dat onvoorziene onderbrekingen in de beschikbaarheid van het Platform zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is worden gecommuniceerd. ProUnity zal tijdig reageren op dergelijke onvoorziene onderbrekingen.
 3. Onverminderd eventueel door ProUnity in een Klantovereenkomst overeengekomen serviceniveaus, heeft ProUnity het recht de beschikbaarheid van het Platform naar eigen inzicht te allen tijde en zolang ProUnity dit nodig acht te wijzigen ten behoeve van onderhoud of updates of vergelijkbare doeleinden. Voor zover redelijkerwijs mogelijk zal een dergelijke wijziging in beschikbaarheid vooraf via het Platform worden gecommuniceerd.
 4. Voor zover toegestaan door toepasselijk dwingend recht, waaronder wetgeving op het gebied van gegevensbescherming, kan ProUnity niet aansprakelijk worden gesteld voor de schade als gevolg van een tekortkoming in de werking van het Platform en de levering van Platformdiensten die wordt veroorzaakt door tekortkomingen in de dienstverlening van derden waarop het Platform is aangewezen en waar deze derden buiten de daadwerkelijke en effectieve macht van ProUnity liggen. Dergelijke tekortkomingen omvatten, maar zijn niet beperkt tot: het niet naleven door de derde van toepasselijke wet- en regelgeving; verlies van gegevens veroorzaakt door een storing in de systemen van een derde; het niet beschikbaar zijn van (delen van) het Platform veroorzaakt door het niet beschikbaar zijn of het niet goed functioneren van diensten van een derde waarvan het Platform afhankelijk is.
 5. ProUnity is niet verantwoordelijk en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten in de werking van het Platform of de levering van Platformdiensten, indien deze fouten zijn veroorzaakt door onjuiste informatie (onvoldoende, onjuist of beide), nalatigheid of het niet naleven door de Klant, Freelancer of Leverancier van de wet of de bepalingen van deze Voorwaarden, een Overeenkomst met de Klant, Freelancer of Leverancier of Specifieke Voorwaarden.
 6. Voor zover toegestaan onder het toepasselijk recht is ProUnity onder geen enkele omstandigheid en in geen enkel geval aansprakelijk voor enige schade, direct, indirect, punitief of anderszins, voortvloeiend uit deze Voorwaarden, Specifieke Voorwaarden en/of uw toegang tot of gebruik van onze Platformdiensten, tenzij deze schade het directe gevolg is van onze grove nalatigheid, opzettelijk wangedrag of fraude.ProUnity is nimmer aansprakelijk voor indirecte of gevolgschade, zoals winstderving, omzetderving of andere potentiële financiële of commerciële kansen, ongeacht of deze schade voortvloeit uit contractbreuk of onrechtmatige daad. Tenzij anders bepaald in een Klant-, Freelancer- of Leveranciersovereenkomst of enige Specifieke Voorwaarden, zal onze aansprakelijkheid, voor zover en voor zover toegestaan onder het toepasselijk recht, nooit meer bedragen dan, in totaal, vijfhonderd (500) euro.ProUnity is niet aansprakelijk voor enige vordering voortvloeiend uit deze Voorwaarden of Specifieke Voorwaarden, tenzij wij binnen één (1) jaar na het einde van onze Overeenkomst met jou per aangetekende brief bericht van je ontvangen over de vordering.
 7. Gebeurtenissen van overmacht, opgevat als omstandigheden buiten onze macht die wij redelijkerwijs niet hadden kunnen voorzien en die de gehele of gedeeltelijke nakoming van enige verplichting uit hoofde van deze Voorwaarden of enige Specifieke Voorwaarden verhinderen, ontheffen ProUnity, zolang een dergelijke gebeurtenis voortduurt, van die verplichtingen uit hoofde van deze Voorwaarden en enige Specifieke Voorwaarden. Voorbeelden van dergelijke gevallen van overmacht zijn natuurrampen, oorlog, burgeroorlog, oproer of rellen, brand, overstroming, explosie, aardbeving, stroomstoringen als gevolg van een van de bovenstaande gebeurtenissen, wereldwijde of regionale uitval van het internet, pandemieën die leiden tot beperkingen van de normale activiteiten, stakingen of arbeidsconflicten die leiden tot stopzetting, vertraging of onderbreking van het werk, nationale noodsituatie of een handeling of nalatigheid van een overheidsinstantie of -orgaan.
 8. ProUnity zal u zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is op de hoogte stellen van de overmachtsituatie en de gevolgen daarvan. Zodra, en voor zover, de overmacht wordt opgeheven, zal ProUnity haar betreffende verplichtingen hervatten. U kunt onder deze omstandigheden geen aanspraak maken op schadevergoeding of restitutie.

8 - Duur en beëindiging

 1. De Voorwaarden zijn van toepassing vanaf het moment dat je ze accepteert door middel van het aanmaken of ontvangen van een Gebruikersprofiel op het Platform, en ze blijven van toepassing zolang je gebruik blijft maken van Platformdiensten. Deze Voorwaarden blijven van toepassing zolang enige Specifieke Voorwaarden van toepassing zijn.
 2. Freelancer kan het Gebruikersprofiel van Freelancer beëindigen door het te sluiten.
 3. Deze Voorwaarden blijven van toepassing zolang het gebruik van het Platform en de Platformdiensten door Leverancier of Klant voortduurt. Alle Gebruikersprofielen van Klant of Leverancier worden in ieder geval afgesloten bij beëindiging van de Overeenkomst met Klant of Leverancier.
 4. Wanneer deze Voorwaarden eindigen, is het de Gebruiker niet langer toegestaan om het Platform, enige Platformdiensten of enige van de bijbehorende Intellectuele Eigendomsrechten te gebruiken.

9 - Intellectueel eigendom

 1. ProUnity blijft te allen tijde houder van alle Intellectuele Eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud - inclusief alle aanhorigheden - van het Platform, met uitzondering van alle documenten, informatie, content en andere elementen die de Gebruiker ontvangt of uploadt.
 2. Onverminderd specifieke modaliteiten in een Overeenkomst met Opdrachtgever, Leverancier of Freelancer of in Specifieke Voorwaarden, verleent ProUnity aan Opdrachtgever, Leverancier en Freelancer een niet-exclusief, niet-overdraagbaar en niet-sublicentieerbaar recht tot gebruik van het Platform zolang deze Voorwaarden van toepassing zijn. Dit gebruiksrecht zal in overeenstemming zijn met het normale gebruik van de Intellectuele Eigendomsrechten van ProUnity op het Platform. Niets in deze Voorwaarden zal worden geïnterpreteerd, expliciet of impliciet, als het overdragen van het eigendom van Intellectuele Eigendomsrechten van ProUnity aan de Klant, Leverancier of Freelancer.
 3. Met inachtneming van het bepaalde in de voorgaande leden, zal de Gebruiker geen content die is bezwaard met Intellectuele Eigendomsrechten kopiëren, analyseren, decompileren, openbaar maken, distribueren, overdragen aan derden of wijzigen, tenzij dit uitdrukkelijk is toegestaan door ProUnity.
 4. Wanneer een Gebruiker gebruik maakt van documenten en materialen die beschermd zijn door Intellectuele Eigendomsrechten of andere rechten van derden, staat de Gebruiker er jegens ProUnity voor in dat hij gerechtigd is tot het gebruik van deze documenten en materialen en dat dit gebruik alle toepasselijke voorwaarden voor dit gebruik respecteert en naleeft. De Gebruiker erkent en aanvaardt dat ProUnity geen zeggenschap of adviesrecht uitoefent ten aanzien van rechten van derden.
 5. Door zijn Gebruiker(s) toe te staan documenten, materialen, gegevens, informatie of inhoud te uploaden die zijn bezwaard met Intellectuele Eigendomsrechten van een Afnemer, Leverancier of Freelancer, verleent die Afnemer, Leverancier of Freelancer aan ProUnity een niet-exclusief, niet-overdraagbaar, wereldwijd en niet-sublicentieerbaar recht om deze documenten, materialen, gegevens, informatie of inhoud te gebruiken voor zover ProUnity van deze informatie of inhoud gebruik maakt om het Platform en de Platformdiensten te leveren.

10 - Vertrouwelijkheid

 1. In principe en onverminderd andere afspraken in een overeenkomst met een klant, leverancier of freelancer, wordt alle informatie en inhoud die door een gebruiker wordt geüpload als vertrouwelijk behandeld, tenzij deze expliciet als niet-vertrouwelijk is gemarkeerd.
 2. Informatie die door haar aard redelijkerwijs niet als vertrouwelijk kan worden beschouwd, zoals het openbare gedeelte van een Gebruikersprofiel, kan door een Gebruiker niet als vertrouwelijk worden aangemerkt. Daarentegen zal bepaalde informatie die van nature als vertrouwelijk moet worden beschouwd, zoals inloggegevens die toegang geven tot het Platform, specifieke bedrijfsprocessen, handelsgeheimen, alle informatie met betrekking tot specifieke specialistische diensten die aan een Klant worden geleverd, etc., als vertrouwelijk worden behandeld.
 3. Wanneer een bevoegde overheids- of gerechtelijke instantie vertrouwelijke informatie verlangt, zal ProUnity, voor zover het toepasselijk recht dit toestaat, eerst overleggen met de betreffende Afnemer, Leverancier of Freelancer alvorens tot enige openbaarmaking over te gaan, welke in ieder geval beperkt zal zijn tot de minimale openbaarmaking van informatie om aan het overheids- of gerechtelijk bevel te voldoen.

11 - Privacy en gegevensbescherming

 1. Alle bepalingen met betrekking tot het recht op privacy en gegevensbescherming van Gebruikers worden uiteengezet in een afzonderlijk document ('Privacybeleid'). U kunt het Privacybeleid hier vinden: http: //www.pro-unity.com/wp-content/uploads/2022/12/Privacy-Policy-v1.0.pdf
 2. Alle bepalingen betreffende het recht op privacy en gegevensbescherming met betrekking tot persoonsgegevens van Klant en Leverancier worden uiteengezet in de Overeenkomsten met Klant en Leverancier of in Specifieke Voorwaarden.

12 - Diverse

 1. De artikelen XII.6, § 1, 8°, XII.7, § 1, XII.8 en XII.9 van het Belgisch Wetboek van Economisch Recht zijn niet van toepassing voor de levering van Platformdiensten.
 2. Onverminderd het bepaalde in artikel 8 en 9 is ProUnity gerechtigd naar eigen inzicht een beroep te doen op onderaannemers voor de nakoming van haar verplichtingen met betrekking tot het leveren van het Platform en de Platformdiensten.
 3. U mag geen van uw rechten en verplichtingen hieronder of onder enige Specifieke Voorwaarden overdragen aan een andere partij zonder onze schriftelijke toestemming.
 4. ProUnity levert de Platformdiensten als onafhankelijke dienstverlener. Niets in deze voorwaarden of enige specifieke voorwaarden worden geïnterpreteerd of geïnterpreteerd als (a) het creëren van een agentschap, joint venture of partnerrelatie tussen de Klant / leverancier / Freelancer en ProUnity of (b) de Klant / leverancier / Freelancer bevoegd is om ProUnity te vertegenwoordigen, of vice versa, met betrekking tot alle aangelegenheden, tenzij uitdrukkelijk toegestaan in deze voorwaarden of enige specifieke voorwaarden.
 5. ProUnity registreert je gebruik van de Platform Diensten voor facturatie en/of veiligheidsredenen en we houden een up-to-date logboek bij waarin we gegevens met betrekking tot dit gebruik opslaan. Je gaat ermee akkoord dat dit logboek bewijs levert van het gebruik dat je hebt gemaakt van ons Platform en de Platformdiensten, tenzij het tegendeel wordt bewezen.
 6. In overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, kan ProUnity haar rechten en verplichtingen onder deze Voorwaarden en eventuele Specifieke Voorwaarden, geheel of gedeeltelijk, overdragen aan een derde partij zonder voorafgaande toestemming van een Gebruiker.
 7. ProUnity behoudt zich het recht voor deze Voorwaarden en eventuele Specifieke Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen. Voor zover van toepassing zullen Afnemer, Leverancier en Freelancer van een dergelijke wijziging, aanpassing of aanvulling op de hoogte worden gesteld voordat deze van kracht wordt. Indien de Klant, de Leverancier of de Freelancer na een dergelijke wijziging onze Platformdiensten blijft gebruiken, worden alle dergelijke wijzigingen, aanpassingen of aanvullingen geacht te zijn aanvaard. Voor zover een bestaande Klantovereenkomst tussen Klant en ProUnity wordt beheerst door het aanbestedingsrecht, zal een dergelijke wijziging, aanpassing of aanvulling alleen van toepassing zijn voor zover een dergelijke wijziging, aanpassing of aanvulling (a) niet in strijd is met het toepasselijke aanbestedingsrecht en (b) niet vereist dat de Klant een nieuwe aanbesteding publiceert.
 8. Deze Voorwaarden houden in geen geval een beperking in van de rechten van ProUnity onder de wettelijke wetgeving.
 9. Onverminderd de Overeenkomst tussen de Klant, de Leverancier en de Freelancer, zijn deze Voorwaarden en alle toepasselijke Specifieke Voorwaarden de enige voorwaarden die het gebruik van de Platformdiensten door een Klant, Freelancer of Leverancier regelen. De eigen voorwaarden van de Klant, de Leverancier of de Freelancer, verkoop-, inkoop- of facturatievoorwaarden zijn niet van toepassing.
 10. Indien een bepaling van deze Voorwaarden of Specifieke Voorwaarden ongeldig wordt verklaard door een bevoegde autoriteit, zijn de gevolgen van een dergelijke verklaring beperkt tot die bepaling en blijven alle andere bepalingen van deze Voorwaarden onverminderd van kracht. We zullen de ongeldige bepaling vervangen door een alternatief dat de geest van de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk benadert.
 11. Deze Voorwaarden en alle Specifieke Voorwaarden worden beheerst door Belgisch recht. Elk geschil met betrekking tot deze Voorwaarden of Specifieke Voorwaarden zal eerst trachten opgelost te worden via onderhandelingen. Indien onderhandelingen mislukken, zal het geschil worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken van Brussel, België.
 12. Engels is de hoofdtaal voor alle verplichtingen die voortvloeien uit deze Voorwaarden met betrekking tot toegang tot en gebruik van het Platform.

ProUnity NV respecteert het recht op privacy en bescherming van persoonsgegevens van haar Gebruikers. Al onze verwerkingen van persoonsgegevens op of via het ProUnity Platform zullen voldoen aan de regels zoals uiteengezet in dit Privacybeleid.

Dit Privacybeleid en onze Gebruiksvoorwaarden maken integraal deel uit van onze relatie met jou. Sommige van de termen die we gebruiken hebben dezelfde betekenis als in de Gebruiksvoorwaarden, daarom hebben we ze met een hoofdletter geschreven.

Dit privacybeleid is niet van toepassing op:

 • personeelsleden (werknemers of onafhankelijke contractanten) van leveranciers, d.w.z. bedrijven die diensten leveren aan onze Klanten en ervoor kiezen om de persoonsgegevens van hun werknemers of contractanten te uploaden naar ons Platform in het kader van de diensten die zij leveren aan onze Klanten;
 • personeelsleden van onze Klanten die toegang hebben gekregen tot ons Platform van de Klant om het Platform te gebruiken namens de Klant.

1 - Definities

Begrippen die in deze Voorwaarden met een hoofdletter beginnen, worden gedefinieerd door expliciete verwijzing of hieronder gedefinieerd:

 1. Gelieerde Organisatie: iedere natuurlijke of rechtspersoon waarmee ProUnity een samenwerkingsovereenkomst aangaat (zoals bijvoorbeeld - maar niet uitsluitend - een onderaannemingsovereenkomst voor diensten) voor het leveren van producten en/of diensten op het Platform aan Klanten, Leveranciers en/of Freelancers.
 2. Klant: iedere natuurlijke of rechtspersoon die - ten behoeve van zijn handelsactiviteit, bedrijfsactiviteit, ambacht of beroepsactiviteit - met ProUnity een Klantovereenkomst aangaat voor het afnemen van Klantdiensten
 3. Klantovereenkomst: een overeenkomst tussen ProUnity en de Klant waarin de wederzijdse rechten en plichten van ProUnity en de Klant met betrekking tot de wijze van levering van de Klantdiensten zijn vastgelegd. Voor Platformdiensten kan de Klantovereenkomst de vorm aannemen van Specifieke Voorwaarden, die expliciet als zodanig worden benoemd.
 4. Freelancer: iedere natuurlijke persoon die - ten behoeve van zijn/haar eigen handelsactiviteit, bedrijfsactiviteit, ambacht of beroepsactiviteit - specialistische diensten aan Opdrachtgever wenst te leveren of levert, hetzij direct aan Opdrachtgever zelf, hetzij indirect door het hebben van een dienstverleningsovereenkomst met ProUnity. Freelancer en Leverancier sluiten elkaar uit.
 5. Freelancersovereenkomst: een overeenkomst tussen ProUnity en Freelancer waarin de wederzijdse rechten en verplichtingen van ProUnity en Freelancer met betrekking tot het verrichten van specialistische diensten door Freelancer aan ProUnity (en daarmee indirect aan Opdrachtgever) zijn omschreven.
 6. Goede Praktijken in de Sector: de uitoefening van de mate van vakkundigheid, zorgvuldigheid, zorgvuldigheid, voorzichtigheid, vooruitziendheid, efficiëntie, tijdigheid en beoordelingsvermogen die verwacht zou worden - rekening houdend met de relevante stand van de techniek - van een voldoende bekwaam, opgeleid en ervaren persoon die zich onder de relevante omstandigheden bezighoudt met hetzelfde type onderneming namens een dienstverlener met internationaal erkende ervaring en reputatie.
 7. Intellectuele eigendomsrechten: alle merken, logo's, handelsmerken, internetdomeinnamen, modellen en designs, patenten, auteursrechten (inclusief alle rechten met betrekking tot software) en morele rechten, rechten met betrekking tot databases, halfgeleidertopografieën, knowhow en andere rechten, evenals alle andere industriële en intellectuele rechten, in elk geval onafhankelijk van het feit of ze al dan niet geregistreerd zijn en met inbegrip van registratieaanvragen, evenals alle gelijkwaardige rechten of beschermingswijzen die leiden tot een gelijkaardig resultaat waar ook ter wereld.
 8. Marktplaats: De marktplaats van ProUnity waar Freelancers en Leveranciers hun diensten kunnen adverteren aan Klanten, waar Klanten de Freelancers en Leveranciers kunnen selecteren waarmee ze willen werken.
 9. Platform: Het online portaal van ProUnity en onderliggende systemen, hardware en software zoals beschreven in artikel 2, waartoe Gebruikers toegang hebben en waarmee ProUnity haar Klantendiensten levert aan Klanten.
 10. Platform Diensten: SaaS-gebaseerde diensten die ProUnity levert aan Klanten, Leveranciers en Freelancers door hen toegang te verlenen tot en gebruik te laten maken van Platform.
 11. Branded Page: een profielpagina met het merk van de Leverancier die op de Marktplaats wordt gepubliceerd en waarmee de Leverancier een beschrijving van zijn bedrijf kan geven en de diensten, vaardigheden en expertise van de Leverancier kan adverteren.
 12. ProUnity: ProUnity NV, met maatschappelijke zetel te Ave. Roger Vandendriessche 18, bus 4, 1150 Sint-Pieters-Woluwe, RPR Brussel 0568.514.822.
 13. Klantendiensten: alle diensten, waaronder Platformdiensten, die ProUnity aan Klanten verleent, gericht op het faciliteren van werving, budgetgebaseerde diensten, beheer en administratie van Freelancers of Leveranciers en eventueel door Klant gevraagde specialistische diensten waarvoor ProUnity Freelancers of Leveranciers inschakelt.
 14. Specifieke Voorwaarden: voorwaarden die van toepassing zijn op specifieke Platformdiensten die ProUnity levert aan Klanten, Leveranciers en/of Freelancers.
 15. Leverancier: iedere rechtspersoon die Consultants van Leverancier in dienst heeft of inschakelt om specialistische diensten te verlenen aan Opdrachtgever, hetzij direct aan Opdrachtgever zelf, hetzij indirect door het hebben van een dienstverleningsovereenkomst met ProUnity.
 16. Leveranciersovereenkomst: een overeenkomst tussen ProUnity en Leverancier waarin de wederzijdse rechten en plichten van ProUnity en Leverancier met betrekking tot levering van specialistische diensten door Leverancier aan ProUnity (en daarmee indirect aan Opdrachtgever) zijn vastgelegd.
 17. Adviseur van Leverancier: een natuurlijke persoon in dienst van of ingeschakeld door Leverancier om specialistische diensten te verlenen aan Opdrachtgever, hetzij direct aan Opdrachtgever zelf, hetzij indirect in het kader van een Leveranciersovereenkomst.
 18. Gebruiker (ook "u" of "uw"): een Freelancer of personeelslid van de Klant of Leverancier, die gemachtigd is om het Platform te gebruiken en te dien einde persoonlijke inloggegevens heeft gekregen om toegang te krijgen tot het Gebruikersprofiel.
 19. Gebruikersprofiel: het gepersonaliseerde gedeelte van Gebruiker op het Platform waar die Gebruiker content kan uploaden, beheren en/of downloaden waarvoor die Gebruiker geautoriseerd is.
 20. Inleenovereenkomst: een overeenkomst tussen enerzijds Freelancer of Leverancier en anderzijds Opdrachtgever, waarin de modaliteiten zijn vastgelegd waaronder Freelancer of Leverancier specialistische diensten aan Opdrachtgever zal verlenen.

2 - Toepassingsgebied

 1. De voorwaarden met betrekking tot: betaling en facturatie voor het gebruik van het Platform; specifieke Platformdiensten, functionaliteiten of features die aan een Leverancier of Klant worden geleverd; modaliteiten voor het leveren van eventuele specialistische diensten aan ProUnity of Klant, worden beheerst door een Klantovereenkomst, Leveranciersovereenkomst, Freelancerovereenkomst, Inleenovereenkomst of Specifieke Voorwaarden, al naar gelang van toepassing. Met betrekking tot de Klant betekent dit dat de modaliteiten van de levering van de Diensten aan de Klant ook zijn vastgelegd in de Klantovereenkomst.
 2. Je eigen voorwaarden zijn niet van toepassing.
 3. Het Platform is alleen bedoeld voor professioneel gebruik en is niet beschikbaar voor consumenten. Daarom wordt elke Gebruiker gekoppeld aan een BTW-nummer.
 4. Als er een conflict is tussen deze Voorwaarden en de voorwaarden van een Klantenovereenkomst, Leveranciersovereenkomst, Freelancersovereenkomst of Overeenkomst van Werkgever, prevaleren deze Voorwaarden, tenzij een Klantenovereenkomst, Leveranciersovereenkomst of Freelancersovereenkomst waaraan u gebonden bent expliciet en ondubbelzinnig aangeeft dat de partijen deze Voorwaarden willen wijzigen of terzijde schuiven. Als er een conflict is tussen deze Voorwaarden en specifieke voorwaarden, prevaleren de specifieke voorwaarden.

3 - Platform beschrijving

 1. Het Platform is bedoeld als: een online sourcing platform waar Freelancers en Leveranciers hun diensten en vaardigheden kunnen publiceren en Klanten kunnen zoeken naar, of verzoeken plaatsen voor, gespecialiseerde diensten van Freelancer of Leverancier; een cloud-gebaseerd human resource management systeem voor Klanten, waarvoor Freelancers en Leveranciers ook Gebruikersprofielen kunnen aanmaken. Het Platform kan niet worden gebruikt als een toepassing om een agent-opdrachtgever of werknemer-werkgever relatie te ondersteunen, beheren of administreren.
 2. De belangrijkste interface voor Gebruikers, Leveranciers en Klanten voor toegang tot en gebruik van het Platform is een responsieve website, die kan worden gebruikt op computers met internetverbinding en mobiele apparaten.
 3. Freelancers kunnen zich rechtstreeks op het Platform registreren door deze Gebruiksvoorwaarden en het Privacybeleid te aanvaarden. Klant en Leverancier kunnen zich alleen registreren en Gebruikersprofielen aanmaken na uitvoering van respectievelijk een Klantovereenkomst of een Leveranciersovereenkomst of aanvaarding van toepasselijke Specifieke Voorwaarden.
 4. Gebruikersprofielen zijn persoonlijk. Bepaalde delen van een Gebruikersprofiel kunnen echter zichtbaar zijn voor andere belanghebbenden op het Platform. Welke delen of informatie zichtbaar zijn voor anderen, is (a) duidelijk aangegeven op het Platform of (b) noodzakelijk gezien het doel van deze delen of informatie.

Voor Freelancers bepaalt ProUnity naar eigen goeddunken, maar na duidelijke kennisgeving vooraf, welke informatie over Gebruikersprofielen openbaar wordt gemaakt. Leverancier bepaalt naar eigen inzicht welke informatie van Adviseurs van Leverancier openbaar wordt gemaakt.

4 - Gebruik van het platform

 1. Het Platform is een cloud-gebaseerde applicatie, wat betekent dat een Gebruiker alleen gebruik kan maken van het Platform en de Platformdiensten als die Gebruiker een voldoende snelle internetverbinding heeft. Het hebben van een dergelijke verbinding vereist een actief internet abonnement bij een internet service provider. Het is de verantwoordelijkheid van elke Klant, Freelancer en Leverancier om een dergelijke adequate internetverbinding te hebben.
 2. Elke Gebruiker garandeert de wettelijke bevoegdheid en autorisaties te hebben die vereist zijn om het Platform te gebruiken.
 3. De gebruiker garandeert dat alle informatie en inhoud die is geüpload of toegevoegd aan het gebruikersprofiel naar beste weten van de gebruiker accuraat, waarheidsgetrouw en actueel is. Het gebruik van aliassen of bijnamen is niet toegestaan.
 4. Freelancers en Leveranciers kunnen zich overal ter wereld bevinden en kunnen, afhankelijk van beschikbaarheid, overal ter wereld op aanvragen van Klanten reageren. Voor zover wettelijk toegestaan en in overeenstemming met het recht op vrijheid van vestiging en het vrij verrichten van diensten binnen de EU, behoudt ProUnity zich het recht voor om de geografische reikwijdte van beschikbare aanvragen van Klanten te beperken.
 5. Gebruiker houdt inloggegevens die toegang geven tot het Gebruikersprofiel vertrouwelijk en veilig. Indien u constateert dat uw inloggegevens gecompromitteerd zijn, d.w.z. verloren, gestolen of onrechtmatig gebruikt door iemand anders, stelt u ProUnity hiervan direct op de hoogte zodat uw inloggegevens kunnen worden ingetrokken en nieuwe kunnen worden gedistribueerd.
 6. Gebruiker zal ProUnity onmiddellijk op de hoogte stellen wanneer Gebruiker een incident identificeert of ontdekt met betrekking tot de goede werking van het Platform en zal alle stappen ondernemen die redelijkerwijs nodig zijn om de impact van dit incident te beperken.
 7. ProUnity behoudt zich het recht voor om de inloggegevens van een Gebruiker in te trekken en de toegang tot het Gebruikersprofiel te blokkeren zonder voorafgaande kennisgeving of tussenkomst van een gerechtelijke instantie en zonder enige vorm van schadevergoeding of andere vordering, indien het gebruik van het Platform door een Gebruiker kan worden beschouwd:
 • een schending van deze Voorwaarden of de Intellectuele Eigendomsrechten of enig ander recht van ProUnity, Gelieerde Organisatie of derde partij,
 • een bedreiging voor de veiligheid of integriteit van het Platform of de diensten van ProUnity of Gelieerde Organisaties via het Platform,
 • een gevaar voor het Platform als gevolg van virussen, Trojaanse paarden, spyware, malware of enige andere vorm van kwaadaardige code,
 • op enigerlei wijze haatdragend, obsceen, discriminerend, racistisch, lasterlijk, hatelijk, kwetsend of op enigerlei andere wijze ongepast of illegaal is, of
 • in directe concurrentie met de naar behoren gecommuniceerde commerciële belangen van ProUnity of een Gelieerde Organisatie,

Voortdurend misbruik kan leiden tot de permanente beëindiging van een gebruikersprofiel.

5 - Marktplaats en merkpagina

 • Wanneer Leverancier zich registreert op ons Platform, kan ProUnity in overleg met Leverancier een Branded Page aanmaken die wordt gepubliceerd op de Marktplaats. Het algemene kader en de algemene stijl van de Branded Page worden uitsluitend en alleen door ProUnity bepaald. ProUnity behoudt zich het recht voor om de algemene structuur en stijl van de Branded Page te allen tijde te wijzigen, waaronder begrepen maar niet beperkt tot het toevoegen, wijzigen of verwijderen van onderwerpen en thema's op de pagina of het wijzigen van de algemene lay-out. Leverancier blijft echter exclusief verantwoordelijk voor de documenten, certificeringen, afbeeldingen, informatie en andere input die Leverancier aanlevert als content voor de Branded Page, inclusief maar niet beperkt tot de nauwkeurigheid, waarheidsgetrouwheid en rechtmatigheid daarvan.
 • Leverancier verleent ProUnity voor de duur van deze Voorwaarden een niet-exclusieve, niet-overdraagbare wereldwijde licentie zonder recht op het verlenen van sublicenties voor het gebruik en de weergave van het logo en de handelsnaam van Leverancier op de Branded Page en het zichtbaar maken van Leverancier voor potentiële en bestaande Klanten. Leverancier verleent ProUnity het recht om (a) een link op de Branded Page te creëren naar de website van Leverancier alsmede (b) een deep link op de Branded Page te creëren naar die pagina's op de website van Leverancier waar de betreffende diensten van Leverancier worden gepromoot.
 • Leverancier begrijpt dat de zichtbaarheid van de Branded Page op de Marktplaats onder meer afhankelijk is van de door Klant en/of ProUnity bepaalde zoek- en publicatie-instellingen. ProUnity garandeert niet dat de Merkpagina van Leverancier geheel of gedeeltelijk zichtbaar zal zijn voor het gehele Klantenbestand of een specifieke subset daarvan.
 • Hoewel het maken en publiceren van de Branded Page op dit moment gratis is, behoudt ProUnity zich het recht voor om in de toekomst over te gaan op een businessmodel tegen betaling. In het geval dat de Branded Page een betaalde dienst wordt, zal Leverancier hiervan vooraf op de hoogte worden gesteld, en zal Leverancier in de gelegenheid worden gesteld om de Branded Page te laten verwijderen indien Leverancier niet akkoord gaat met de geldende vergoedingen voor deze dienst.

6 - Tevredenheidsonderzoeken

 1. De Klant zal tevredenheidsonderzoeken kunnen uitvoeren betreffende de prestaties van Freelancers, Leveranciers en Adviseurs van de Leverancier bij het verlenen van diensten aan de Klant. Dergelijke tevredenheidsenquêtes zullen gericht zijn op de prestaties van diensten en zijn niet bedoeld om persoonlijke kenmerken van Freelancers of Consulenten van Toeleveranciers te evalueren. Tenzij anders bepaald in een Klantovereenkomst of Specifieke Voorwaarden, kan de Klant onderwerpen aandragen voor een dergelijk tevredenheidsonderzoek, maar behoudt ProUnity de zeggenschap over de uiteindelijke samenstelling van een tevredenheidsonderzoek.
 2. De resultaten van deze tevredenheidsonderzoeken worden uitsluitend ter beschikking gesteld aan de Klant die het onderzoek heeft uitgevoerd en ProUnity. ProUnity behoudt zich het recht voor om de resultaten van het onderzoek te consolideren in een eenvoudig puntensysteem, aangevuld en geaggregeerd met resultaten verkregen uit onderzoeken uitgevoerd door andere Klanten, om op het Platform op visuele wijze de mate van vaardigheid van een Freelancer of Leverancier in een bepaald domein of op een bepaald onderwerp weer te geven. Het puntensysteem zal enkel een positieve graad van bekwaamheid tonen en zal op geen enkele manier gepercipieerde onbekwaamheid van de Freelancer, de Dienstverlener of de Consulent van de Dienstverlener tonen of pejoratieve of denigrerende informatie bevatten. Voor Leveranciers zal de uiteindelijke visuele score worden toegevoegd aan de Branded Pagina.
 3. Indien een Freelancer of Leverancier de door ProUnity gegeven overall geconsolideerde score betwist, dient Freelancer of Leverancier contact op te nemen met ProUnity. ProUnity zal aan Freelancer, Leverancier of Leveranciersconsultant nimmer de identiteit bekend maken van de Afnemer(s) wiens onderzoek(en) tot de score heeft (hebben) geleid, noch wat de resultaten in een bepaald onderzoek waren. Voor dergelijke informatie dient de Leverancier, Leveranciersconsultant of Freelancer rechtstreeks contact op te nemen met de Afnemer.

7 - Garanties en aansprakelijkheid

 1. Aangezien het Platform in essentie uit software bestaat, kan ProUnity geen foutloze werking garanderen. Onverminderd de eventueel door ProUnity in een Klantovereenkomst overeengekomen serviceniveaus, draagt ProUnity zorg voor de beschikbaarheid en werking van het Platform conform Good Industry Practice.
 2. ProUnity draagt er zorg voor dat onvoorziene onderbrekingen in de beschikbaarheid van het Platform zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is worden gecommuniceerd. ProUnity zal tijdig reageren op dergelijke onvoorziene onderbrekingen.
 3. Onverminderd eventueel door ProUnity in een Klantovereenkomst overeengekomen serviceniveaus, heeft ProUnity het recht de beschikbaarheid van het Platform naar eigen inzicht te allen tijde en zolang ProUnity dit nodig acht te wijzigen ten behoeve van onderhoud of updates of vergelijkbare doeleinden. Voor zover redelijkerwijs mogelijk zal een dergelijke wijziging in beschikbaarheid vooraf via het Platform worden gecommuniceerd.
 4. Voor zover toegestaan door toepasselijk dwingend recht, waaronder wetgeving op het gebied van gegevensbescherming, kan ProUnity niet aansprakelijk worden gesteld voor de schade als gevolg van een tekortkoming in de werking van het Platform en de levering van Platformdiensten die wordt veroorzaakt door tekortkomingen in de dienstverlening van derden waarop het Platform is aangewezen en waar deze derden buiten de daadwerkelijke en effectieve macht van ProUnity liggen. Dergelijke tekortkomingen omvatten, maar zijn niet beperkt tot: het niet naleven door de derde van toepasselijke wet- en regelgeving; verlies van gegevens veroorzaakt door een storing in de systemen van een derde; het niet beschikbaar zijn van (delen van) het Platform veroorzaakt door het niet beschikbaar zijn of het niet goed functioneren van diensten van een derde waarvan het Platform afhankelijk is.
 5. ProUnity is niet verantwoordelijk en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten in de werking van het Platform of de levering van Platformdiensten, indien deze fouten zijn veroorzaakt door onjuiste informatie (onvoldoende, onjuist of beide), nalatigheid of het niet naleven door de Klant, Freelancer of Leverancier van de wet of de bepalingen van deze Voorwaarden, een Overeenkomst met de Klant, Freelancer of Leverancier of Specifieke Voorwaarden.
 6. Voor zover toegestaan onder het toepasselijk recht is ProUnity onder geen enkele omstandigheid en in geen enkel geval aansprakelijk voor enige schade, direct, indirect, punitief of anderszins, voortvloeiend uit deze Voorwaarden, Specifieke Voorwaarden en/of uw toegang tot of gebruik van onze Platformdiensten, tenzij deze schade het directe gevolg is van onze grove nalatigheid, opzettelijk wangedrag of fraude.ProUnity is nimmer aansprakelijk voor indirecte of gevolgschade, zoals winstderving, omzetderving of andere potentiële financiële of commerciële kansen, ongeacht of deze schade voortvloeit uit contractbreuk of onrechtmatige daad. Tenzij anders bepaald in een Klant-, Freelancer- of Leveranciersovereenkomst of enige Specifieke Voorwaarden, zal onze aansprakelijkheid, voor zover en voor zover toegestaan onder het toepasselijk recht, nooit meer bedragen dan, in totaal, vijfhonderd (500) euro.ProUnity is niet aansprakelijk voor enige vordering voortvloeiend uit deze Voorwaarden of Specifieke Voorwaarden, tenzij wij binnen één (1) jaar na het einde van onze Overeenkomst met jou per aangetekende brief bericht van je ontvangen over de vordering.
 7. Gebeurtenissen van overmacht, opgevat als omstandigheden buiten onze macht die wij redelijkerwijs niet hadden kunnen voorzien en die de gehele of gedeeltelijke nakoming van enige verplichting uit hoofde van deze Voorwaarden of enige Specifieke Voorwaarden verhinderen, ontheffen ProUnity, zolang een dergelijke gebeurtenis voortduurt, van die verplichtingen uit hoofde van deze Voorwaarden en enige Specifieke Voorwaarden. Voorbeelden van dergelijke gevallen van overmacht zijn natuurrampen, oorlog, burgeroorlog, oproer of rellen, brand, overstroming, explosie, aardbeving, stroomstoringen als gevolg van een van de bovenstaande gebeurtenissen, wereldwijde of regionale uitval van het internet, pandemieën die leiden tot beperkingen van de normale activiteiten, stakingen of arbeidsconflicten die leiden tot stopzetting, vertraging of onderbreking van het werk, nationale noodsituatie of een handeling of nalatigheid van een overheidsinstantie of -orgaan.
 8. ProUnity zal u zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is op de hoogte stellen van de overmachtsituatie en de gevolgen daarvan. Zodra, en voor zover, de overmacht wordt opgeheven, zal ProUnity haar betreffende verplichtingen hervatten. U kunt onder deze omstandigheden geen aanspraak maken op schadevergoeding of restitutie.

8 - Duur en beëindiging

 1. De Voorwaarden zijn van toepassing vanaf het moment dat je ze accepteert door middel van het aanmaken of ontvangen van een Gebruikersprofiel op het Platform, en ze blijven van toepassing zolang je gebruik blijft maken van Platformdiensten. Deze Voorwaarden blijven van toepassing zolang enige Specifieke Voorwaarden van toepassing zijn.
 2. Freelancer kan het Gebruikersprofiel van Freelancer beëindigen door het te sluiten.
 3. Deze Voorwaarden blijven van toepassing zolang het gebruik van het Platform en de Platformdiensten door Leverancier of Klant voortduurt. Alle Gebruikersprofielen van Klant of Leverancier worden in ieder geval afgesloten bij beëindiging van de Overeenkomst met Klant of Leverancier.
 4. Wanneer deze Voorwaarden eindigen, is het de Gebruiker niet langer toegestaan om het Platform, enige Platformdiensten of enige van de bijbehorende Intellectuele Eigendomsrechten te gebruiken.

9 - Intellectueel eigendom

 1. ProUnity blijft te allen tijde houder van alle Intellectuele Eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud - inclusief alle aanhorigheden - van het Platform, met uitzondering van alle documenten, informatie, content en andere elementen die de Gebruiker ontvangt of uploadt.
 2. Onverminderd specifieke modaliteiten in een Overeenkomst met Opdrachtgever, Leverancier of Freelancer of in Specifieke Voorwaarden, verleent ProUnity aan Opdrachtgever, Leverancier en Freelancer een niet-exclusief, niet-overdraagbaar en niet-sublicentieerbaar recht tot gebruik van het Platform zolang deze Voorwaarden van toepassing zijn. Dit gebruiksrecht zal in overeenstemming zijn met het normale gebruik van de Intellectuele Eigendomsrechten van ProUnity op het Platform. Niets in deze Voorwaarden zal worden geïnterpreteerd, expliciet of impliciet, als het overdragen van het eigendom van Intellectuele Eigendomsrechten van ProUnity aan de Klant, Leverancier of Freelancer.
 3. Met inachtneming van het bepaalde in de voorgaande leden, zal de Gebruiker geen content die is bezwaard met Intellectuele Eigendomsrechten kopiëren, analyseren, decompileren, openbaar maken, distribueren, overdragen aan derden of wijzigen, tenzij dit uitdrukkelijk is toegestaan door ProUnity.
 4. Wanneer een Gebruiker gebruik maakt van documenten en materialen die beschermd zijn door Intellectuele Eigendomsrechten of andere rechten van derden, staat de Gebruiker er jegens ProUnity voor in dat hij gerechtigd is tot het gebruik van deze documenten en materialen en dat dit gebruik alle toepasselijke voorwaarden voor dit gebruik respecteert en naleeft. De Gebruiker erkent en aanvaardt dat ProUnity geen zeggenschap of adviesrecht uitoefent ten aanzien van rechten van derden.
 5. Door zijn Gebruiker(s) toe te staan documenten, materialen, gegevens, informatie of inhoud te uploaden die zijn bezwaard met Intellectuele Eigendomsrechten van een Afnemer, Leverancier of Freelancer, verleent die Afnemer, Leverancier of Freelancer aan ProUnity een niet-exclusief, niet-overdraagbaar, wereldwijd en niet-sublicentieerbaar recht om deze documenten, materialen, gegevens, informatie of inhoud te gebruiken voor zover ProUnity van deze informatie of inhoud gebruik maakt om het Platform en de Platformdiensten te leveren.

10 - Vertrouwelijkheid

 1. In principe en onverminderd andere afspraken in een overeenkomst met een klant, leverancier of freelancer, wordt alle informatie en inhoud die door een gebruiker wordt geüpload als vertrouwelijk behandeld, tenzij deze expliciet als niet-vertrouwelijk is gemarkeerd.
 2. Informatie die door haar aard redelijkerwijs niet als vertrouwelijk kan worden beschouwd, zoals het openbare gedeelte van een Gebruikersprofiel, kan door een Gebruiker niet als vertrouwelijk worden aangemerkt. Daarentegen zal bepaalde informatie die van nature als vertrouwelijk moet worden beschouwd, zoals inloggegevens die toegang geven tot het Platform, specifieke bedrijfsprocessen, handelsgeheimen, alle informatie met betrekking tot specifieke specialistische diensten die aan een Klant worden geleverd, etc., als vertrouwelijk worden behandeld.
 3. Wanneer een bevoegde overheids- of gerechtelijke instantie vertrouwelijke informatie verlangt, zal ProUnity, voor zover het toepasselijk recht dit toestaat, eerst overleggen met de betreffende Afnemer, Leverancier of Freelancer alvorens tot enige openbaarmaking over te gaan, welke in ieder geval beperkt zal zijn tot de minimale openbaarmaking van informatie om aan het overheids- of gerechtelijk bevel te voldoen.

11 - Privacy en gegevensbescherming

 1. Alle bepalingen met betrekking tot het recht op privacy en gegevensbescherming van Gebruikers worden uiteengezet in een afzonderlijk document ('Privacybeleid'). U kunt het Privacybeleid hier vinden: http: //www.pro-unity.com/wp-content/uploads/2022/12/Privacy-Policy-v1.0.pdf
 2. Alle bepalingen betreffende het recht op privacy en gegevensbescherming met betrekking tot persoonsgegevens van Klant en Leverancier worden uiteengezet in de Overeenkomsten met Klant en Leverancier of in Specifieke Voorwaarden.

12 - Diverse

 1. De artikelen XII.6, § 1, 8°, XII.7, § 1, XII.8 en XII.9 van het Belgisch Wetboek van Economisch Recht zijn niet van toepassing voor de levering van Platformdiensten.
 2. Onverminderd het bepaalde in artikel 8 en 9 is ProUnity gerechtigd naar eigen inzicht een beroep te doen op onderaannemers voor de nakoming van haar verplichtingen met betrekking tot het leveren van het Platform en de Platformdiensten.
 3. U mag geen van uw rechten en verplichtingen hieronder of onder enige Specifieke Voorwaarden overdragen aan een andere partij zonder onze schriftelijke toestemming.
 4. ProUnity levert de Platformdiensten als onafhankelijke dienstverlener. Niets in deze voorwaarden of enige specifieke voorwaarden worden geïnterpreteerd of geïnterpreteerd als (a) het creëren van een agentschap, joint venture of partnerrelatie tussen de Klant / leverancier / Freelancer en ProUnity of (b) de Klant / leverancier / Freelancer bevoegd is om ProUnity te vertegenwoordigen, of vice versa, met betrekking tot alle aangelegenheden, tenzij uitdrukkelijk toegestaan in deze voorwaarden of enige specifieke voorwaarden.
 5. ProUnity registreert je gebruik van de Platform Diensten voor facturatie en/of veiligheidsredenen en we houden een up-to-date logboek bij waarin we gegevens met betrekking tot dit gebruik opslaan. Je gaat ermee akkoord dat dit logboek bewijs levert van het gebruik dat je hebt gemaakt van ons Platform en de Platformdiensten, tenzij het tegendeel wordt bewezen.
 6. In overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, kan ProUnity haar rechten en verplichtingen onder deze Voorwaarden en eventuele Specifieke Voorwaarden, geheel of gedeeltelijk, overdragen aan een derde partij zonder voorafgaande toestemming van een Gebruiker.
 7. ProUnity behoudt zich het recht voor deze Voorwaarden en eventuele Specifieke Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen. Voor zover van toepassing zullen Afnemer, Leverancier en Freelancer van een dergelijke wijziging, aanpassing of aanvulling op de hoogte worden gesteld voordat deze van kracht wordt. Indien de Klant, de Leverancier of de Freelancer na een dergelijke wijziging onze Platformdiensten blijft gebruiken, worden alle dergelijke wijzigingen, aanpassingen of aanvullingen geacht te zijn aanvaard. Voor zover een bestaande Klantovereenkomst tussen Klant en ProUnity wordt beheerst door het aanbestedingsrecht, zal een dergelijke wijziging, aanpassing of aanvulling alleen van toepassing zijn voor zover een dergelijke wijziging, aanpassing of aanvulling (a) niet in strijd is met het toepasselijke aanbestedingsrecht en (b) niet vereist dat de Klant een nieuwe aanbesteding publiceert.
 8. Deze Voorwaarden houden in geen geval een beperking in van de rechten van ProUnity onder de wettelijke wetgeving.
 9. Onverminderd de Overeenkomst tussen de Klant, de Leverancier en de Freelancer, zijn deze Voorwaarden en alle toepasselijke Specifieke Voorwaarden de enige voorwaarden die het gebruik van de Platformdiensten door een Klant, Freelancer of Leverancier regelen. De eigen voorwaarden van de Klant, de Leverancier of de Freelancer, verkoop-, inkoop- of facturatievoorwaarden zijn niet van toepassing.
 10. Indien een bepaling van deze Voorwaarden of Specifieke Voorwaarden ongeldig wordt verklaard door een bevoegde autoriteit, zijn de gevolgen van een dergelijke verklaring beperkt tot die bepaling en blijven alle andere bepalingen van deze Voorwaarden onverminderd van kracht. We zullen de ongeldige bepaling vervangen door een alternatief dat de geest van de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk benadert.
 11. Deze Voorwaarden en alle Specifieke Voorwaarden worden beheerst door Belgisch recht. Elk geschil met betrekking tot deze Voorwaarden of Specifieke Voorwaarden zal eerst trachten opgelost te worden via onderhandelingen. Indien onderhandelingen mislukken, zal het geschil worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken van Brussel, België.
 12. Engels is de hoofdtaal voor alle verplichtingen die voortvloeien uit deze Voorwaarden met betrekking tot toegang tot en gebruik van het Platform.