Privacybeleid

Dit Privacybeleid is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens die plaatsvindt wanneer de Gebruiker gebruik maakt van onze diensten via de Website en het ProUnity Platform die toegankelijk zijn via een webportaal of via een verbonden dienst (bijvoorbeeld e-mail, chat, sociale media, betalingsprovider, …).

Privacybeleid

Dit Privacybeleid is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens die plaatsvindt wanneer de Gebruiker gebruik maakt van onze diensten via de Website en het ProUnity Platform die toegankelijk zijn via een webportaal of via een verbonden dienst (bijvoorbeeld e-mail, chat, sociale media, betalingsprovider, …).

Privacybeleid

Dit Privacybeleid is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens die plaatsvindt wanneer de Gebruiker gebruik maakt van onze diensten via de Website en het ProUnity Platform die toegankelijk zijn via een webportaal of via een verbonden dienst (bijvoorbeeld e-mail, chat, sociale media, betalingsprovider, …).

ProUnity NV respecteert het recht op privacy en bescherming van persoonsgegevens van haar Gebruikers. Al onze verwerkingen van persoonsgegevens op of via het ProUnity Platform zullen voldoen aan de regels zoals uiteengezet in dit Privacybeleid.

Dit Privacybeleid en onze Gebruiksvoorwaarden maken integraal deel uit van onze relatie met u. Sommige van de termen die we gebruiken hebben dezelfde betekenis als in de Gebruiksvoorwaarden, daarom hebben we ze met een hoofdletter geschreven.

Dit privacybeleid is niet van toepassing op:

 • personeelsleden (werknemers of onafhankelijke contractanten) van leveranciers, d.w.z. bedrijven die diensten leveren aan onze Klanten en ervoor kiezen om de persoonsgegevens van hun werknemers of contractanten te uploaden naar ons Platform in het kader van de diensten die zij leveren aan onze Klanten;
 • personeelsleden van onze Klanten die toegang hebben gekregen tot ons Platform van de Klant om het Platform te gebruiken namens de Klant.

1 Wie is verantwoordelijk?

Het korte antwoord

In de meeste gevallen is ProUnity verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Soms wordt deze verantwoordelijkheid gedeeld met de Klant/ Opdrachtgever.

Het lange antwoord

1. Wanneer u gebruik maakt van onze Diensten is ProUnity NV, gevestigd te Roger Vandendriesschelaan 18, b. 4, 1150 Brussel, RPR Brussel 0568.514.822 – in beginsel verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

2. Klanten kunnen ook verantwoordelijk zijn voor het verzamelen en verwerken van uw persoonlijke gegevens.

Dit zal het geval zijn wanneer u het Platform en verbonden diensten gebruikt in de context van het leveren van uw eigen diensten aan een van onze Klanten, ofwel omdat u een dienstenovereenkomst rechtstreeks met de Klant heeft, ofwel omdat u diensten levert aan de Klant omdat u een dienstenovereenkomst met ons heeft.

2 Hoe zijn de verantwoordelijkheden verdeeld?

Het korte antwoord

heeft u een vraag of verzoek over wat er met uw persoonsgegevens op het Platform gebeurt, kunt u contact opnemen met ProUnity of de Opdrachtgever.

Het lange antwoord

1. Om bovengenoemde verantwoordelijkheden te regelen, hebben ProUnity en haar Opdrachtgevers contractuele afspraken met elkaar gemaakt.

De essentie van deze regelingen is:

 • dat u uw vragen en verzoeken met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens altijd rechtstreeks aan de Klant moet richten wanneer de verwerking plaatsvindt in het kader van uw dienstverlening aan de Klant en u rechtstreeks met de Klant een dienstenovereenkomst hebt;
 • in alle andere gevallen waarin uw persoonsgegevens worden verwerkt via het Platform of verbonden diensten, kunt u uw vragen en verzoeken rechtstreeks aan ons richten door een e-mail te sturen naar info@pro-unity.com.

2. Als uw persoonsgegevens worden verwerkt via het Platform, maar u weet niet zeker met wie u contact moet opnemen met vragen of verzoeken over deze verwerking, stuur dan een e-mail naar info@pro-unity.com en wij zullen uw vraag of verzoek doorverwijzen naar de juiste partij.

3 Welke persoonlijke gegevens verwerken we?

Het korte antwoord

Als Gebruiker verwerken we verschillende soorten persoonlijke gegevens over u, bijvoorbeeld omdat u een profiel aanmaakt en uw CV oplaadt. In dit gedeelte geven we een overzicht van de verschillende categorieën persoonsgegevens die we verwerken.

Het lange antwoord

Wanneer u ons Platform gebruikt, verzamelen en verwerken we de volgende categorieën persoonsgegevens:

 • persoonlijke identificatiegegevens (bijv. namen);
 • elektronische identificatiegegevens (bijv. IP-adressen);
 • financiële identificatiegegevens (bijv. bankrekeningnummer);
 • schulden en uitgaven;
 • overeenkomsten en schikkingen (bijvoorbeeld uw overeenkomst met de klant);
 • persoonlijke bijzonderheden (bijv. leeftijd, geslacht, geboortedatum);
 • huidig dienstverband (bijv. functietitel en werkgeversgegevens);
 • professionele activiteiten (bijv. referenties);
 • beroepscompetenties (bijv. beroepsvaardigheden);
 • academisch curriculum;
 • vergoeding (bijv. dagtarief);
 • prestatiebeoordeling;
 • gebruik van IT-apparatuur (bijvoorbeeld uw type browser, tijdstempels, gebruik van sociale media).

4 Waarom verwerken wij uw persoonlijke gegevens?

Het korte antwoord

Wij verwerken uw persoonsgegevens om een aantal redenen, onder andere om u onze diensten aan te bieden, om onze diensten aan onze Klanten te kunnen aanbieden, om onze diensten te verbeteren, enz. In dit gedeelte geven we u een overzicht van alle redenen waarom we uw persoonsgegevens verwerken.

Het lange antwoord

Wij verwerken uw persoonlijke gegevens om de volgende redenen:

 • om u te informeren over onze diensten en mogelijkheden;
 • om onze diensten te verlenen, waaronder wervingsdiensten (d.w.z. u interessante mogelijkheden bieden, u uitnodigen voor sollicitatiegesprekken, enz;)
 • voor administratieve doeleinden (d.w.z. facturering, bijhouden van urenstaten, betalingsgerelateerde administratie en rapportage);
 • om Gebruikers te informeren over marktomstandigheden;
 • om statistische redenen;
 • om ons Platform en onze diensten te verbeteren;
 • om ons bedrijf uit te breiden;
 • om gemeenschappen op te bouwen onder onze gebruikers;
 • voor benchmarking van vergoedingen op basis van profielen;
 • om veiligheidsredenen en om misbruik op te sporen, te voorkomen en te rapporteren;
 • om derden te informeren in het kader van een mogelijke fusie met, overname van/door of afsplitsing van die derde, zelfs als die derde buiten de EU is gevestigd;
 • om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen en aan elk geldig verzoek van beleids-, gerechtelijke of overheidsinstanties.

5 Wat maakt de verwerking van uw persoonlijke gegevens legitiem?

Het korte antwoord

De wetgeving inzake gegevensbescherming vereist dat we u precies aangeven op welke wettelijke basis we ons baseren om de verwerking van uw persoonsgegevens legitiem te maken (bv. uw toestemming).

Het lange antwoord

De verwerking van uw persoonlijke gegevens is rechtmatig in de gespecificeerde context per hierboven vermeld doel, volgens de wet:

De wetgeving inzake gegevensbescherming vereist dat we u precies aangeven op welke wettelijke optie we ons baseren om de verwerking van uw persoonsgegevens legitiem te maken. We moeten dit verduidelijken voor elk van de doeleinden die zijn opgesomd in sectie 4 hierboven.

2. Voor doel (a) vertrouwen we op uw toestemming. Wij sturen u alleen e-mails met uw voorafgaande toestemming, die u te allen tijde kunt intrekken. U kunt gebruik maken van de optie om u af te melden in de e-mails die wij u sturen.

Voor de doeleinden (b) tot en met (d) verwerken wij uw persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst die wij met u hebben voor het gebruik van ons Platform en daaraan verbonden diensten.

4. Voor de doeleinden (e) tot (k) verwerken wij uw persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen, die in dit geval betrekking hebben op:

 • inzicht te krijgen in hoe het Platform en onze diensten worden gebruikt en in ons gebruikersbestand;
 • onze commerciële belangen om ons bedrijf en onze diensten te verbeteren en uit te breiden;
 • onze veiligheidsbelangen;
 • bedrijfstransacties kunnen afsluiten.

5. Voor doel (l) moeten we uw persoonsgegevens verwerken om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen.

6 Ontvangers en overdrachten

Het korte antwoord

Uw persoonlijke gegevens worden gedeeld met een beperkt aantal partijen, zoals onze eigen serviceproviders, en worden dus naar het buitenland verstuurd.

Het lange antwoord

In dit gedeelte leggen we uit aan wie we uw persoonlijke gegevens sturen en hoe we ervoor zorgen dat uw persoonlijke gegevens veilig worden bewaard wanneer ze naar het buitenland worden gestuurd.

1. Uw persoonlijke gegevens kunnen naar de volgende categorieën ontvangers worden verzonden:

 • uzelf;
 • uw contacten of zakenrelaties;
 • onze partners, klanten en dienstverleners;
 • onze aandeelhouders en potentiële kopers;
 • gouvernementele, gerechtelijke en andere bevoegde instanties.

2. Uw persoonsgegevens worden doorgegeven buiten de Europese Economische Ruimte, waarvoor modelcontractbepalingen op basis van besluit 2021/914 van de Europese Commissie zijn opgesteld. Wanneer er adequaatheidsbesluiten van de Europese Commissie beschikbaar zijn of komen, zullen ProUnity en haar verwerkers deze besluiten naleven en zich baseren op een dergelijke grond voor de doorgifte van persoonsgegevens.

7 Hoe lang bewaren we uw persoonlijke gegevens?

Het korte antwoord

We bewaren je persoonlijke gegevens niet langer dan nodig is om de doelen te bereiken die in punt 4 worden genoemd.

Het lange antwoord

Uw persoonlijke data worden enkel bewaard zo lang dat nodig is om de doelstellingen in punt 4 hierboven te bereiken. We zullen uw persoonlijke gegevens anonimiseren wanneer ze niet langer nodig zijn voor deze doeleinden, tenzij er sprake is van:

 • een hoger belang van ProUnity of een andere derde partij om uw persoonsgegevens identificeerbaar te houden;
 • een wettelijke of reglementaire verplichting of een gerechtelijk of administratief bevel die ons verhindert om ze te anonimiseren.

8 Welke rechten heeft u?

Het korte antwoord

U hebt het recht om uw persoonlijke gegevens in te zien, te corrigeren of te wissen of om de verwerking van uw persoonlijke gegevens te beperken of er bezwaar tegen te maken. U hebt ook recht op gegevensoverdraagbaarheid. In dit gedeelte leggen we uit hoe en onder welke voorwaarden u deze rechten kunt uitoefenen.

Het lange antwoord

1. U hebt het recht om toegang te vragen tot alle persoonlijke gegevens die door ons worden verwerkt voor zover deze op u betrekking hebben. U kunt dit recht in de eerste plaats uitoefenen via het Platform zelf. We behouden ons het recht voor om meervoudige verzoeken om toegang te weigeren die duidelijk zijn ingediend om overlast of schade aan ons of anderen te veroorzaken.

2. U hebt het recht te vragen dat uw persoonlijke gegevens die onjuist zijn, kosteloos worden gecorrigeerd. Veel van uw persoonlijke gegevens kunt u zelf corrigeren via het Platform. Als een verzoek om correctie wordt ingediend, moet dit vergezeld gaan van bewijs van de gebrekkige aard van de gegevens waarvoor correctie wordt gevraagd.

3. U hebt het recht om te vragen dat uw persoonlijke gegevens worden verwijderd als ze niet langer nodig zijn in het licht van de hierboven beschreven doeleinden.

U moet er echter rekening mee houden dat een verzoek tot verwijdering door ons zal worden beoordeeld aan de hand van:

– onze eigen belangen of die van een derde partij;

– wettelijke of reglementaire verplichtingen of administratieve of gerechtelijke bevelen die een dergelijke verwijdering kunnen tegenspreken.

In plaats van verwijdering kunt u ons vragen de verwerking van uw persoonlijke gegevens te beperken als en wanneer:

 • u de nauwkeurigheid van die gegevens betwist,
 • de verwerking onrechtmatig is
 • de gegevens niet langer nodig zijn voor de hierboven vermelde doeleinden, maar u ze nodig hebt om uzelf te verdedigen in gerechtelijke procedures.

4. U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens voor de doeleinden (e) tot (k) in sectie 4, maar u moet uw specifieke omstandigheden waarop uw verzoek om bezwaar is gebaseerd, toelichten.

5. Wanneer clausule 5.2 of 5.3 van toepassing is, hebt u het recht om van ons alle persoonsgegevens te ontvangen die u aan ons hebt verstrekt in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat.

6.Elk verzoek aan ons kan per e-mail worden gestuurd naar info@pro-unity.com.

Een e-mail waarin u verzoekt om een recht uit te oefenen, zal niet worden opgevat als toestemming voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens die verder gaat dan wat nodig is om uw verzoek te behandelen. Een dergelijk verzoek moet duidelijk vermelden en specificeren welk recht u wilt uitoefenen en de redenen daarvoor, als dat vereist is. Het moet ook gedateerd en ondertekend zijn en vergezeld gaan van een digitaal gescande kopie van je geldige identiteitskaart die je identiteit bewijst.

Zonder afbreuk te doen aan de toewijzing van verantwoordelijkheden zoals beschreven in punt 1, zullen we u onmiddellijk op de hoogte stellen van de ontvangst van dit verzoek. Als het verzoek geldig blijkt te zijn, zullen wij u zo snel als redelijkerwijs mogelijk is en uiterlijk dertig (30) dagen na ontvangst van het verzoek op de hoogte stellen.

Als u een klacht heeft over de verwerking van je persoonsgegevens door ProUnity, kunt u altijd contact met ons opnemen via het e-mailadres dat in de eerste paragraaf van deze clausule staat vermeld. Als u niet tevreden bent met ons antwoord, kunt u een klacht indienen bij de bevoegde autoriteit voor gegevensbescherming, d.w.z. de Belgische autoriteit voor gegevensbescherming.

9 Overzicht van sub-verwerkers

Het korte antwoord

ProUnity heeft een algemene bevoegdheid om subverwerkers in te schakelen voor het uitvoeren van de platformdiensten.

Het lange antwoord

ProUnity heeft de autorisatie voor de volgende subverwerkers :

- prounity

ProUnity NV respecteert het recht op privacy en bescherming van persoonsgegevens van haar Gebruikers. Al onze verwerkingen van persoonsgegevens op of via het ProUnity Platform zullen voldoen aan de regels zoals uiteengezet in dit Privacybeleid.

Dit Privacybeleid en onze Gebruiksvoorwaarden maken integraal deel uit van onze relatie met u. Sommige van de termen die we gebruiken hebben dezelfde betekenis als in de Gebruiksvoorwaarden, daarom hebben we ze met een hoofdletter geschreven.

Dit privacybeleid is niet van toepassing op:

 • personeelsleden (werknemers of onafhankelijke contractanten) van leveranciers, d.w.z. bedrijven die diensten leveren aan onze Klanten en ervoor kiezen om de persoonsgegevens van hun werknemers of contractanten te uploaden naar ons Platform in het kader van de diensten die zij leveren aan onze Klanten;
 • personeelsleden van onze Klanten die toegang hebben gekregen tot ons Platform van de Klant om het Platform te gebruiken namens de Klant.

1 Wie is verantwoordelijk?

Het korte antwoord

In de meeste gevallen is ProUnity verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Soms wordt deze verantwoordelijkheid gedeeld met de Klant/ Opdrachtgever.

Het lange antwoord

1. Wanneer u gebruik maakt van onze Diensten is ProUnity NV, gevestigd te Roger Vandendriesschelaan 18, b. 4, 1150 Brussel, RPR Brussel 0568.514.822 – in beginsel verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

2. Klanten kunnen ook verantwoordelijk zijn voor het verzamelen en verwerken van uw persoonlijke gegevens.

Dit zal het geval zijn wanneer u het Platform en verbonden diensten gebruikt in de context van het leveren van uw eigen diensten aan een van onze Klanten, ofwel omdat u een dienstenovereenkomst rechtstreeks met de Klant heeft, ofwel omdat u diensten levert aan de Klant omdat u een dienstenovereenkomst met ons heeft.

2 Hoe zijn de verantwoordelijkheden verdeeld?

Het korte antwoord

heeft u een vraag of verzoek over wat er met uw persoonsgegevens op het Platform gebeurt, kunt u contact opnemen met ProUnity of de Opdrachtgever.

Het lange antwoord

1. Om bovengenoemde verantwoordelijkheden te regelen, hebben ProUnity en haar Opdrachtgevers contractuele afspraken met elkaar gemaakt.

De essentie van deze regelingen is:

 • dat u uw vragen en verzoeken met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens altijd rechtstreeks aan de Klant moet richten wanneer de verwerking plaatsvindt in het kader van uw dienstverlening aan de Klant en u rechtstreeks met de Klant een dienstenovereenkomst hebt;
 • in alle andere gevallen waarin uw persoonsgegevens worden verwerkt via het Platform of verbonden diensten, kunt u uw vragen en verzoeken rechtstreeks aan ons richten door een e-mail te sturen naar info@pro-unity.com.

2. Als uw persoonsgegevens worden verwerkt via het Platform, maar u weet niet zeker met wie u contact moet opnemen met vragen of verzoeken over deze verwerking, stuur dan een e-mail naar info@pro-unity.com en wij zullen uw vraag of verzoek doorverwijzen naar de juiste partij.

3 Welke persoonlijke gegevens verwerken we?

Het korte antwoord

Als Gebruiker verwerken we verschillende soorten persoonlijke gegevens over u, bijvoorbeeld omdat u een profiel aanmaakt en uw CV oplaadt. In dit gedeelte geven we een overzicht van de verschillende categorieën persoonsgegevens die we verwerken.

Het lange antwoord

Wanneer u ons Platform gebruikt, verzamelen en verwerken we de volgende categorieën persoonsgegevens:

 • persoonlijke identificatiegegevens (bijv. namen);
 • elektronische identificatiegegevens (bijv. IP-adressen);
 • financiële identificatiegegevens (bijv. bankrekeningnummer);
 • schulden en uitgaven;
 • overeenkomsten en schikkingen (bijvoorbeeld uw overeenkomst met de klant);
 • persoonlijke bijzonderheden (bijv. leeftijd, geslacht, geboortedatum);
 • huidig dienstverband (bijv. functietitel en werkgeversgegevens);
 • professionele activiteiten (bijv. referenties);
 • beroepscompetenties (bijv. beroepsvaardigheden);
 • academisch curriculum;
 • vergoeding (bijv. dagtarief);
 • prestatiebeoordeling;
 • gebruik van IT-apparatuur (bijvoorbeeld uw type browser, tijdstempels, gebruik van sociale media).

4 Waarom verwerken wij uw persoonlijke gegevens?

Het korte antwoord

Wij verwerken uw persoonsgegevens om een aantal redenen, onder andere om u onze diensten aan te bieden, om onze diensten aan onze Klanten te kunnen aanbieden, om onze diensten te verbeteren, enz. In dit gedeelte geven we u een overzicht van alle redenen waarom we uw persoonsgegevens verwerken.

Het lange antwoord

Wij verwerken uw persoonlijke gegevens om de volgende redenen:

 • om u te informeren over onze diensten en mogelijkheden;
 • om onze diensten te verlenen, waaronder wervingsdiensten (d.w.z. u interessante mogelijkheden bieden, u uitnodigen voor sollicitatiegesprekken, enz;)
 • voor administratieve doeleinden (d.w.z. facturering, bijhouden van urenstaten, betalingsgerelateerde administratie en rapportage);
 • om Gebruikers te informeren over marktomstandigheden;
 • om statistische redenen;
 • om ons Platform en onze diensten te verbeteren;
 • om ons bedrijf uit te breiden;
 • om gemeenschappen op te bouwen onder onze gebruikers;
 • voor benchmarking van vergoedingen op basis van profielen;
 • om veiligheidsredenen en om misbruik op te sporen, te voorkomen en te rapporteren;
 • om derden te informeren in het kader van een mogelijke fusie met, overname van/door of afsplitsing van die derde, zelfs als die derde buiten de EU is gevestigd;
 • om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen en aan elk geldig verzoek van beleids-, gerechtelijke of overheidsinstanties.

5 Wat maakt de verwerking van uw persoonlijke gegevens legitiem?

Het korte antwoord

De wetgeving inzake gegevensbescherming vereist dat we u precies aangeven op welke wettelijke basis we ons baseren om de verwerking van uw persoonsgegevens legitiem te maken (bv. uw toestemming).

Het lange antwoord

De verwerking van uw persoonlijke gegevens is rechtmatig in de gespecificeerde context per hierboven vermeld doel, volgens de wet:

De wetgeving inzake gegevensbescherming vereist dat we u precies aangeven op welke wettelijke optie we ons baseren om de verwerking van uw persoonsgegevens legitiem te maken. We moeten dit verduidelijken voor elk van de doeleinden die zijn opgesomd in sectie 4 hierboven.

2. Voor doel (a) vertrouwen we op uw toestemming. Wij sturen u alleen e-mails met uw voorafgaande toestemming, die u te allen tijde kunt intrekken. U kunt gebruik maken van de optie om u af te melden in de e-mails die wij u sturen.

Voor de doeleinden (b) tot en met (d) verwerken wij uw persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst die wij met u hebben voor het gebruik van ons Platform en daaraan verbonden diensten.

4. Voor de doeleinden (e) tot (k) verwerken wij uw persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen, die in dit geval betrekking hebben op:

 • inzicht te krijgen in hoe het Platform en onze diensten worden gebruikt en in ons gebruikersbestand;
 • onze commerciële belangen om ons bedrijf en onze diensten te verbeteren en uit te breiden;
 • onze veiligheidsbelangen;
 • bedrijfstransacties kunnen afsluiten.

5. Voor doel (l) moeten we uw persoonsgegevens verwerken om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen.

6 Ontvangers en overdrachten

Het korte antwoord

Uw persoonlijke gegevens worden gedeeld met een beperkt aantal partijen, zoals onze eigen serviceproviders, en worden dus naar het buitenland verstuurd.

Het lange antwoord

In dit gedeelte leggen we uit aan wie we uw persoonlijke gegevens sturen en hoe we ervoor zorgen dat uw persoonlijke gegevens veilig worden bewaard wanneer ze naar het buitenland worden gestuurd.

1. Uw persoonlijke gegevens kunnen naar de volgende categorieën ontvangers worden verzonden:

 • uzelf;
 • uw contacten of zakenrelaties;
 • onze partners, klanten en dienstverleners;
 • onze aandeelhouders en potentiële kopers;
 • gouvernementele, gerechtelijke en andere bevoegde instanties.

2. Uw persoonsgegevens worden doorgegeven buiten de Europese Economische Ruimte, waarvoor modelcontractbepalingen op basis van besluit 2021/914 van de Europese Commissie zijn opgesteld. Wanneer er adequaatheidsbesluiten van de Europese Commissie beschikbaar zijn of komen, zullen ProUnity en haar verwerkers deze besluiten naleven en zich baseren op een dergelijke grond voor de doorgifte van persoonsgegevens.

7 Hoe lang bewaren we uw persoonlijke gegevens?

Het korte antwoord

We bewaren je persoonlijke gegevens niet langer dan nodig is om de doelen te bereiken die in punt 4 worden genoemd.

Het lange antwoord

Uw persoonlijke data worden enkel bewaard zo lang dat nodig is om de doelstellingen in punt 4 hierboven te bereiken. We zullen uw persoonlijke gegevens anonimiseren wanneer ze niet langer nodig zijn voor deze doeleinden, tenzij er sprake is van:

 • een hoger belang van ProUnity of een andere derde partij om uw persoonsgegevens identificeerbaar te houden;
 • een wettelijke of reglementaire verplichting of een gerechtelijk of administratief bevel die ons verhindert om ze te anonimiseren.

8 Welke rechten heeft u?

Het korte antwoord

U hebt het recht om uw persoonlijke gegevens in te zien, te corrigeren of te wissen of om de verwerking van uw persoonlijke gegevens te beperken of er bezwaar tegen te maken. U hebt ook recht op gegevensoverdraagbaarheid. In dit gedeelte leggen we uit hoe en onder welke voorwaarden u deze rechten kunt uitoefenen.

Het lange antwoord

1. U hebt het recht om toegang te vragen tot alle persoonlijke gegevens die door ons worden verwerkt voor zover deze op u betrekking hebben. U kunt dit recht in de eerste plaats uitoefenen via het Platform zelf. We behouden ons het recht voor om meervoudige verzoeken om toegang te weigeren die duidelijk zijn ingediend om overlast of schade aan ons of anderen te veroorzaken.

2. U hebt het recht te vragen dat uw persoonlijke gegevens die onjuist zijn, kosteloos worden gecorrigeerd. Veel van uw persoonlijke gegevens kunt u zelf corrigeren via het Platform. Als een verzoek om correctie wordt ingediend, moet dit vergezeld gaan van bewijs van de gebrekkige aard van de gegevens waarvoor correctie wordt gevraagd.

3. U hebt het recht om te vragen dat uw persoonlijke gegevens worden verwijderd als ze niet langer nodig zijn in het licht van de hierboven beschreven doeleinden.

U moet er echter rekening mee houden dat een verzoek tot verwijdering door ons zal worden beoordeeld aan de hand van:

– onze eigen belangen of die van een derde partij;

– wettelijke of reglementaire verplichtingen of administratieve of gerechtelijke bevelen die een dergelijke verwijdering kunnen tegenspreken.

In plaats van verwijdering kunt u ons vragen de verwerking van uw persoonlijke gegevens te beperken als en wanneer:

 • u de nauwkeurigheid van die gegevens betwist,
 • de verwerking onrechtmatig is
 • de gegevens niet langer nodig zijn voor de hierboven vermelde doeleinden, maar u ze nodig hebt om uzelf te verdedigen in gerechtelijke procedures.

4. U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens voor de doeleinden (e) tot (k) in sectie 4, maar u moet uw specifieke omstandigheden waarop uw verzoek om bezwaar is gebaseerd, toelichten.

5. Wanneer clausule 5.2 of 5.3 van toepassing is, hebt u het recht om van ons alle persoonsgegevens te ontvangen die u aan ons hebt verstrekt in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat.

6.Elk verzoek aan ons kan per e-mail worden gestuurd naar info@pro-unity.com.

Een e-mail waarin u verzoekt om een recht uit te oefenen, zal niet worden opgevat als toestemming voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens die verder gaat dan wat nodig is om uw verzoek te behandelen. Een dergelijk verzoek moet duidelijk vermelden en specificeren welk recht u wilt uitoefenen en de redenen daarvoor, als dat vereist is. Het moet ook gedateerd en ondertekend zijn en vergezeld gaan van een digitaal gescande kopie van je geldige identiteitskaart die je identiteit bewijst.

Zonder afbreuk te doen aan de toewijzing van verantwoordelijkheden zoals beschreven in punt 1, zullen we u onmiddellijk op de hoogte stellen van de ontvangst van dit verzoek. Als het verzoek geldig blijkt te zijn, zullen wij u zo snel als redelijkerwijs mogelijk is en uiterlijk dertig (30) dagen na ontvangst van het verzoek op de hoogte stellen.

Als u een klacht heeft over de verwerking van je persoonsgegevens door ProUnity, kunt u altijd contact met ons opnemen via het e-mailadres dat in de eerste paragraaf van deze clausule staat vermeld. Als u niet tevreden bent met ons antwoord, kunt u een klacht indienen bij de bevoegde autoriteit voor gegevensbescherming, d.w.z. de Belgische autoriteit voor gegevensbescherming.

9 Overzicht van sub-verwerkers

Het korte antwoord

ProUnity heeft een algemene bevoegdheid om subverwerkers in te schakelen voor het uitvoeren van de platformdiensten.

Het lange antwoord

ProUnity heeft de autorisatie voor de volgende subverwerkers :

- prounity